The Association of Primary Art Teachers


 
รายละเอียดการจัดตั้งสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา
ทะเบียนเลขที่ จ.4806/2552

ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552

1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศิลปะ เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของประเทศต่อไป
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การจัดการเรียนการสอนศิลปะในชั้นเรียน ทั้งของสมาชิกและบุคคลภายนอกที่สนใจเรียนรู้ในสาระศิลปะ
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึงการสนับสนุนให้สมาชิกศึกษา ค้นคว้า ทดลองเขียนตำราศิลปะ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศต่อไป
  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันครูอื่น ๆ หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับครู หรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันเพื่อใช้เป็นฐานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่เอกสารข่าวสารของสมาคม หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกในสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา
  6. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการกุศลทั่วไปในวงการศึกษา
  7. สมาคมจะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
2. สถานที่ตั้ง

เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ระเบียบการสมัครสมาชิก

3.1 ประเภทสมาชิก
1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนวิชาศิลปะ หรือเขียนหนังสือศิลปะระดับประถมศึกษา
2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้เขียนตำรา นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม กิจกรรมกับสมาคม
3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
1) สมาชิกสามัญ
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท   หรือ ชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท
2) สมาชิกวิสามัญ
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท   หรือ ชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท
3) สมาชิกกิตติมศักดิ์
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท    หรือ ชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท3.3 เอกสารประกอบการสมัคร
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ้ามี)

 

3.4 วิธีการสมัคร
1) สมัครด้วยตนเอง สมาคมครูภาษาศิลปะประถมศึกษา เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2) หรือโอนเงินมายังบัญชีออมทรัยพ์  เลขที่ 045-2-04987-4 สาขาลาดพร้าว 25 ชื่อบัญชีสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา


3.5 วิธีการส่งเอกสารและส่งใบสมัคร

1.ส่ง FAX ใบ pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัคร มาที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 938 2028 กด 6 (คุณนาตยา อ่วมเสน) หรือส่งเอกสารมาตามที่อยู่ใน หรือ

2. ส่ง ใบ pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัครมายัง บัญชีสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค  ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ส่ง pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัคร มาที่ email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ข้อความมายัง facebook บัญชีสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา