The Association of Primary Art Teachers


 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
08 เมษายน 2011

?

การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2554 ของสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร?

และมีกิจกรรมจัดการอบรมให้สมาชิกและครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร "แนวทางการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู" วิทยากรโดย อ.สมบูรณ์ คำมามูล นายกสมาคม และ วิทยากรรับเชิญ อ.วิเชียร ไวยสุภี ...โดยสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมอบรมฟรี?