The Association of Primary Art Teachers


 
คณะกรรมการบริหารสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา

 

นายสมบูรณ์ คำมามูล

นายกสมาคมฯ

นายณชพงศ์ ก่อสุวรรณ

อุปนายก คนที่ ๑

นางอรทัย ผลดี

อุปนายก คนที่ ๒

นางสาวธรรศญา เนติประวัติ

กรรมการ

นายวินัย ยังน้อย

กรรมการ

นายสุรินทร์  สหวิศิษฎ์

กรรมการ

นายโกสินทร์ สุดดี

กรรมการ

นายณัฐชา  สังขศรีอิน

กรรมการ

นายสุธีร์  สัตบุษย์

กรรมการ

นายธนวัฒน์  วงษ์จงรัก

กรรมการ

นางกรรณิการ์  มีนชัยนันท์

กรรมการ

นายพันธ์ศักดิ์  หลีรัตนะ

กรรมการ

นายอนันต์  โพธิ์เงิน

กรรมการ

นายไกรสร  พลศิริ

กรรมการ

นายปวิช  วรัญญสาธิต

กรรมการ

นางปรียานุช  สุกกล่ำ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายฌาญวุฒิ วงษ์ทอง

กรรมการ

นางขวัญเรือน  สว่างสุข

กรรมการ

นายรณชิต  นราพันธ์

กรรมการ

นายมนู  ชมภูพิศมร

กรรมการ

นางกมลทิพย์  ศิริเวทยานนท์

กรรมการ

นางพรเพ็ญ  ศิวบวร

กรรมการและนายทะเบียน

นายสุชาติ  สุจริยวงศ์

กรรมการและประชาสัมพันธ์

 

นางสาวพรรณรายณ์  แซ่โอ้ว

กรรมการและเลขาธิการ

นางสาวพัชราภรณ์  ยังโยมร

กรรมการและเหรัญญิก