The Association of Primary Art Teachers


 

กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งแรก ปี 2552

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาร่วมกับบริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จัดงานอบรม หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการสอนศิลปะ (ทัศนศิลป์) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรีมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นประมาณ 80 ท่าน ซึ่งในวันงานมีการเปิดรับสมาชิกสมาคมครูศิลปะประถมศึกษาด้วย และภายหลังจบการอบรม สมาคมฯก็ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นครั้งแรก ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคมแล้ว