The Association of Primary Art Teachers


 
โครงการอบรมครู / สัญจรภาคใต้

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา และบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?โครงการแบ่งฝันปันศิลป์? (ค่ายศิลปะ)

สำหรับครูภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

*************************************************************************************

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการแบ่งฝันปันศิลป์ ?วันที่ 25 ตุลาคม 2554

ณ โรงแรมบุญสยาม ?อำเภอเมือง ?จังหวัดกระบี่ เวลา 9.00 ? 16.00 น.

?

?

รายการ

รายการ/วิทยากร

พักรับประทานอาหารว่าง

รายการ/วิทยากร

พักรับประทานกลางวัน

รายการ/วิทยากร

พิธีเปิด

กิจกรรมกลุ่ม

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้

?

?

?

การทำผลงานวิชาการ

เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

(อ.สมบูรณ์ คำมามูล

ครูเชี่ยวชาญ นายกสมาคมครูศิลปะประถมศึกษาและประธานชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานคร)

เทคนิคการเขียนสีน้ำ

สำหรับครู

ผศ.โกศล พิณกุล

เทคนิคการเรียน

การสอนศิลปะ

ผศ.โกศล พิณกุล

ข่าวดีสำหรับการอบรมในครั้งนี้คือ ทางสมาคมได้รับการสนับสนุนการจัดอบรมจาก บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด?จึงขอเชิญชวนคุณครูเข้าร่วมอบรม โดย 100 ท่านแรก ที่สมัครมาก่อนจะได้เข้ารับการอบรม ฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณดำรงค์ ชัยเกตุ โทร.08 7465 5650