The Association of Primary Art Teachers


 
อบรมครูศิลปะ ประจำปี 2555

ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ???โครงการแบ่งฝันปันศิลป์???

?

1.?????? หลักการและเหตุผล?

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

การจัดการเรียนการสอนศิลปะในชั้นเรียน ทั้งของสมาชิกและบุคคลภายนอกที่สนใจเรียนรู้ในสาระศิลปะ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศล

ทั่วไปในวงการศึกษาโดยไม่กระทำการใด ๆ เพื่อหาผลกำไร หรือหารายได้มาแบ่งปันกันในโอกาสนี้สมาคมฯร่วมกับชมรมครูศิลปะ

กรุงเทพมหานครบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค มีโครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ?ภายใต้ ?โครงการแบ่งฝันปันศิลป์?ให้กับครูในเขตพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงขึ้น เพื่อให้ครูที่มีความสนใจในงานศิลปะได้พัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการเพิ่มวิทยฐานะและทักษะทางด้านศิลปะ ?

?

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่?

?

?

2.?วัตถุประสงค์?

????? 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

????? 2. เพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนด้านศิลปะ

????? 3. เพื่อให้ครูพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพ

????? 4. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน

?

3. เป้าหมาย

??? ด้านคุณภาพ?

??? ครูในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้นและสามารถ

??? นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพ

??? ด้านปริมาณ?

??? ครูในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน

?

4. วิธีการดำเนินการ?

???? 1. จัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค

???? 2. ประสานงานและจัดหาวิทยากร

???? 3. ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

???? 4. จัดเตรียม สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม

???? 5. ดำเนินการฝึกอบรม

???? 6. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ

?

5. ระยะเวลาการดำเนินการ

???? ฝึกอบรมในวันเสาร์ที่ ?3 ?พฤศจิกายน? 2555? ??เวลา ?09.00 ? 15.00 น.

?

6. การรับสมัคร

???วิธีการสมัคร

???1. กรอกใบสมัครการอบรม? พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนมายังบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-04987-4?ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว25

????? ชื่อบัญชี สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา

??? 2. ส่งใบสมัครพร้อมใบ pay-in มายัง โทรสารหมายเลข 0 2938 2028 หรือ scan แล้วส่ง file มาทาง e-mail มายัง

???????tdtraining อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

?

ค่าลงทะเบียน?????????????? ?

??? ?? 1. สมาชิกสมาคม (เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 55)? เข้ารับการอบรม ฟรี

????? ?2. สมัครสมาชิกใหม่ แบบรายปี (200.- บาท) ชำระค่าอบรม 200.- บาท

????? ?3. สมัครสมาชิกใหม่ แบบตลอดชีพ (600.- บาท)? เข้ารับการอบรม ฟรี

???? ??4. บุคคลทั่วไป ชำระค่าอบรม 400.- บาท?

????????? (ค่าลงทะเบียนเป็นค่า เอกสาร อาหาร และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม)

หมายเหตุ ?: ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ www.apt4kru.org/art/? หรือโทร 0 2512 0661 ต่อ 3912

?

7. สถานที่ดำเนินโครงการ

?????? ณ โรงแรมสิรินาถการ์เดน ?อำเภอเมือง ?จังหวัดเชียงใหม่

?

8. งบประมาณ

????? ได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารและค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมจาก บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค? ?ตลอดการฝึกอบรม

?

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

?? สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาและชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานคร

?

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

???? 1. ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะทางด้านศิลปะเพิ่มขึ้น

???? 2. ครูที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถสร้างผลงานศิลปะที่มีคุณค่าอันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตและ

???????? รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

???? 3. ครูได้รับการพัฒนาเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

?

11. การประเมินผล

???? วิธีการ?

?????? 1. สังเกตความสนุกสนาน เพลิดเพลินความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม

?????? 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

???? เครื่องมือ?

?????? 1. แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมในด้านความสนุกสนาน เพลิดเพลินร่วมมือ

?????? 2. แบบประเมินความพึงพอใจ

?

เกณฑ์การพิจารณา (แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินความพึงพอใจ)

????? ดีมาก = ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินร่วมมือและพึงพอใจ

????? ดี = ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๗๐-๗๙ มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินร่วมมือและพึงพอใจ

????? พอใช้ = ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๕๐-๖๙ มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินร่วมมือและพึงพอใจ

????? ปรับปรุง = ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๔๙ ลงมา มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินร่วมมือและพึงพอใจ

?

???????????? ************************************************************?

?

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการแบ่งฝันปันศิลป์ ?3 ?พฤศจิกายน? 2555? ???

โรงแรมสิรินาถการ์เดน ?อำเภอเมือง ?จังหวัดเชียงใหม่???? ?เวลา?? 09.00 ? 15.00 น.

?

ช่วงเช้า

???? - พิธีเปิด

???? - กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้

?

พักรับประทานเบรคเช้า

?

???? - การทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โดย ดร.สมบูรณ์ คำมามูล ครูเชี่ยวชาญ คศ.4

?????? นายกสมาคมครูศิลปะประถมศึกษาและประธานชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานคร

?

พักรับประทานอาหารกลางวัน

?

ช่วงบ่าย

????? - เทคนิคการสอนศิลปะสมัยใหม่สำหรับครู? โดย? อาจารย์ดร.สุชาติวงษ์ทอง ประธานศิลปินอาเซี่ยน

?

พักรับประทานเบรคบ่าย

?

????? - เทคนิคการสอนศิลปะสมัยใหม่สำหรับครู (ต่อ)??

?

?

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่?

?