The Association of Primary Art Teachers


 
งานอบรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป หัวข้ออบรม Workshop เรียนรู้เทคนิคการเขียนภาพด้วยสีน้ำ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. สุชาติ  วงษ์ทอง : ประธานกลุ่มศิลปินอาเซียน จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

กำหนดการอบรม และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ๒๕๖๐ ของ สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา

วันเสาร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมเสนาเพลส  กรุงเทพมหานคร

 

๐๘.๓๐  –     ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

 

๐๙.๐๐    –     ๑๐.๓๐ น.     อบรม Workshop เรียนรู้เทคนิคการเขียนภาพด้วยสีน้ำ

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. สุชาติ  วงษ์ทอง ประธานกลุ่มศิลปินอาเซียน

 

๑๐.๓๐  –     ๑๐.๔๕ น.      รับประทานอาหารว่าง

 

๑๐.๔๕  –     ๑๒.๐๐ น.      อบรม Workshop เรียนรู้เทคนิคการเขียนภาพด้วยสีน้ำ” (ต่อ)

 

๑๒.๐๐  –     ๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐  –      ๑๔.๐๐ น.      ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

 

๑๔.๐๐   –    ๑๖.๐๐ น.       อบรม Workshop เรียนรู้เทคนิคการเขียนภาพด้วยสีน้ำ” (ต่อ)

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


 

พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. เป็นสมาชิกสมาคม (เข้าอบรมฟรี)

2. สมัครสมาชิกสมาคม (ชำระค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ๓๐๐ บาท)

3. ไม่สมัครสมาชิกสมาคม (ชำระค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ๔๐๐ บาท)

 

ประเภทสมาชิก

๑. สมัครสมาชิกรายปี ๓๐๐  บาท (ค่าสมัครแรกเข้า ๑๐๐ บาท + ค่าสมาชิกรายปี ๑๐๐ บาท + ค่าลงทะเบียนอบรม ๑๐๐ บาท)

๒. สมัครสมาชิกตลอดชีพ ๖๐๐ บาท (ค่าสมัครแรกเข้า ๑๐๐ บาท + ค่าสมาชิกตลอดชีพ ๕๐๐ บาท)

 

 

Download แบบตอบรับ คลิกที่นี่

Download แผนที่ คลิกที่นี่