The Association of Primary Art Teachers


 
ข้อบังคับสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา

หมวดที่1

ความรู้ทั่วไป

ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา และมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า THE ASSOCIATION OF

??????? PRIMARY ART TEACHERS โดยมีชื่อย่อว่า APT-A

ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะเป็นรูปพ่กันทรงโค้ง และรูปดินสอทรงโค้ง วางซ้อนเหลื่อมกันโอบ

??????? รอบสัญลักษณ์แทนคน 3 รูป ด้านล่างมีชื่อสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา และ??THE ASSOCIATION OF

??????? PRIMARY ART TEACHERS????

?

?

?

ข้อ 3 สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม

?????? เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสมาคม ให้กระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่

?? ??? ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก ในที่ประชุม และเมื่อนายทะเบียนได้รับการจด

?????? เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้แจ้งสมาชิกทราบภายในห้าสิบวัน

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคม

?????? ?4.1 ?เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการและสามารถนำไป

?????????? ?? พัฒนาการศึกษาของประเทศ

??? ?? ?4.2 ?เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและบุคคล

????????????? ภายนอกที่สนใจเรียนรู้ในสาระศิลปะ

??????? 4.3 ?เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึงการสนับสนุนให้สมาชิกศึกษา ค้นคว้า ทดลองเขียนตำรา

????????????? ศิลปะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศ

??????? 4.4 ?เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันครูอื่น หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับครู หรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

????????????? ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน

??????? 4.5 เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่เอกสารข่าวสารของสมาคม หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่

????????????? สมาชิกและเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก

???? ?? 4.6 เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป

?

หมวดที่ 2

สมาชิก

ข้อ 5 ?สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ

??????? 5.1 ?สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครูสอนศิลปะ หรือเขียนหนังสือศิลปะ ระดับประถมศึกษา

?????? ?5.2? สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้เขียนตำรา นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

????????????? ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคม

???? ?? 5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่ง

???????????? คณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม