The Association of Primary Career Teachers


?

ฉบับที่ 1/2555

สวัสดีครับ? เพื่อนครูการงานอาชีพทุกท่าน

จนถึงวันนี้สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาครบ 3 ปีแล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา? ในช่วงที่ผ่านมาทางสมาคมครูการงานอาชีพมุ่งจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับครูทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ต้องการส่งเสริมให้สมาชิกได้มีความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาการศึกษาของประเทศได้ รวมทั้งต้องการเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดีๆจากครูการงานอาชีพทุกท่าน?

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการศึกษารวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆในยุคปัจจุบัน ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านต้องหันมาพิจารณาและเตรียมพร้อมตั้งรับกับสิ่งต่างๆพุ่งเข้าหาตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้? ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เราจะต้องให้ความสนใจอย่างมากในตอนนี้ เช่น กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ทำงาน แก้ปัญหา สื่อสารและร่วมมือกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควรจะเป็นผู้มีทักษะเรียนรู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะชีวิตและการทำงาน และประการสำคัญอย่างก็คือ จะต้องมีจิตสำนึกต่อโลก คำถามก็คือ ครูการงานอาชีพจะเตรียมตัวอย่างไร.....อีกเหตุการณ์หนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากก็คือ การรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เพื่อจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องนำมาวิเคราะห์ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไร ในบทบาทของครูการงานอาชีพก็ควรจะต้องนำกลับมาคิดว่า จะเตรียมตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนดังกล่าว

ในปีนี้สมาคมครูการอาชีพมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บางกิจกรรมได้มีการจัดไปบ้างแล้ว ซึ่งทางสมาคมต้องขอขอบคุณครูทุกท่านให้ที่ให้ความร่วมมือกับทางสมาคมด้วยดี เป้าหมายของทางสมาคมยังต้องการเพิ่มสมาชิกให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกันโดยเฉพาะในสายของการงานอาชีพ จึงหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากครูทุกท่านในโอกาสต่อๆไป

ท้ายนี้ผมขอบกราบขอบคุณเพื่อนครูและสมาชิกของสมาคมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ที่ได้สละเวลาซึ่งไม่ค่อยจะมีมากนัก มาร่วมทำกิจกรรมของสมาคมจนกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี ผมในฐานะนายกสมาคมต้องขอขอบคุณและจะพยายามสร้างสรรค์และนำพาสมาคมของเราให้เติบโตต่อไป และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากเพื่อนครูการงานอาชีพมาช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในแวดวงการงานอาชีพของเรานะครับ..

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????? ??? สมชาย สุธีกุล

นายกสมาคม


ข่าวสาร etvMAC.tv

ข่าวสาร

VIP MAC CARD

VIP MAC CARD ข่าวดีสำหรับสมาชิกสมาคมครูการงานอาชีพ   เนื่องจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มอบสิทธิพิเศษ...

อ่านต่อ...

 

ประกาศผลการประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์" ครั้งที่ 2

ประกาศผลการประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์" ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนสวนบัวกรุงเทพมหานคร ...

อ่านต่อ...

 

ประกาศผลการคัดเลือกรอง 6 ทีม โครงการ "ประกวดโครงงา

สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย ดังรายชื่อต่อไปนี...

อ่านต่อ...

 

โครงการประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2"

สมาคมครูการงานอาชีพ ขอเชิญนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2" โดยมีรายละเอียดดังน...

อ่านต่อ...

 

More in: ข่าวสาร

กิจกรรมสมาคม

News image

ภาพงาน "ประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 2" ขอ

27 สิงหาคม 2013

อ่านต่อ...

 

News image

งานอบรม หลักสูตร การผลิตสื่อด้วยโปรแกรม

27 มีนาคม 2013

อ่านต่อ...

 

More in: กิจกรรมของสมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา


แนะนำเว็บ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
 
© 2010 Copyright Mac Press Co.,Ltd. All Rights Reserved.