The Association of Primary Career Teachers


ข้อบังคับสมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา

หมวดที่1

ความรู้ทั่วไป

 

ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา และมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า THE ASSOCIATION OF PRIMARY CAREER TEACHERS โดยมีชื่อย่อ ว่า? APT-C

ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะเป็นวงกลม ด้านบนมีชื่อTHE ASSOCIATION OF PRIMARY CAREER TEACHERSด้านล่างมีชื่อ สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา ภายในวงกลมมีรูปเชื่อมต่อกัน ๓ รูป ได้แก่ รูป ปลั๊กไฟ รูปฟันเฟือง ซึ่งภายในมีสัญลักษณ์แทนสกุลเงิน (บาท) และรูปใบไม้สองใบ

 

 

 

 

ข้อ 3 สำนัก งานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสมาคม ให้กระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก ในที่ประชุม และเมื่อนายทะเบียนได้รับการจดเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้แจ้งสมาชิกทราบภายในห้าสิบวัน

 

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคม

4.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาการศึกษาของประเทศ

4.2 เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและบุคคลภายนอก

4.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึงการสนับสนุนให้สมาชิกเขียนตำราภาษาการงานพื้นฐานอาชีพเพื่อใช้ในระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศ

4.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันครูอื่น หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับครู หรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน

4.5 เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่เอกสารข่าวสารของสมาคม หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและเพื่อ ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก

4.6 เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป

 

 

?หมวดที่ 2

สมาชิก

 

ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ

5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครูสอนศิลปะ หรือเขียนหนังสือศิลปะ ระดับประถมศึกษา

5.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้เขียนตำรา นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคม

5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม