The Association of Primary Career Teachers


คณะกรรมการบริหารสมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา
นางสาวบุญลักษณ์  ไวยพงษ์ศรี

นายกสมาคมฯ

กรรมการ

นายสมชาย สุธีกุล
อุปนายก คนที่ ๑
นายสันทัด สุทธิพงษ์
อุปนายก คนที่ ๒
นางบุษยา  บุญนิยม

อุปนายก คนที่ ๓

นางมาลี  ดวงตาประเสริฐ
อุปนายก คนที่ ๔
นางกรกฎ  กลิ่นอุบล
อุปนายกคนที่ ๕
นายวันชัย คงเพ็ชร์

กรรมการ

นางนิภาพร  คำสุข
กรรมการ
นางสาวจงกล  ดิเจริญ
กรรมการ
นางสาววิลาวัลย์  แสงวงศ์คำ
กรรมการ
นางสาวหทัยภัทร พงษ์ประยูร
กรรมการ
นางสาววรรษมล  แสนทวีสุข
กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางสาววราลักษณ์  สมประสงค์
กรรมการและนายทะเบียน
นางสาวพัชรภรณ์ ยังโยมร
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวพรรณรายณ์ แซ่โอ้ว
กรรมการและเลขาธิการ