The Association of Primary Career Teachers


งานอบรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สมาคมครูการงานอาชีพจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ?มีนาคม ๒๕๕๖? ณ โรงแรมเสนาเพลส ?กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

?

- ?บรรยายพิเศษ หัวข้อ ???การผลิตสื่อด้วยโปรแกรม PDF ของการงานอาชีพ? ???บรรยายโดย?อ.โกสันต์? เทพสิทธิทรากรณ์?

????????? ???????

- ?ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

?

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ ?ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (สมาชิก และผู้สมัครสมาชิกภายในงาน เข้าอบรมฟรี / บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียน ๔๐๐.- บาท)? ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแบบตอบรับ

?

ดูแบบตอบรับ คลิกที่นี่

???????