The Association of Primary Career Teachers


รายละเอียดการจัดตั้งสมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา
ทะเบียนเลขที่ จ.4814/2552

ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552

1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้ และความก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถนำไปพัฒนาการศึกษาของประเทศ
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและบุคคลภายนอก
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึงการสนับสนุนให้สมาชิกเขียนตำราการงานอาชีพ เพื่อใช้ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ
  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันครูอื่น หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับครู หรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่เอกสารข่าวสารของสมาคม หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดี
  6. ระหว่างสมาชิก
  7. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป
  8. สมาคมจะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
2. สถานที่ตั้ง

เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ระเบียบการสมัครสมาชิก

3.1 ประเภทสมาชิก
1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ หรือเขียนหนังสือการงานอาชีพระดับประถมศึกษา
2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้เขียนตำรา นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม กิจกรรมกับสมาคม
3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
1) สมาชิกสามัญ
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท   หรือ ชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท
2) สมาชิกวิสามัญ
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท   หรือ ชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท
3) สมาชิกกิตติมศักดิ์
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท    หรือ ชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท3.3 เอกสารประกอบการสมัคร
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ้ามี)

 

 

3.4 วิธีการสมัคร
1) สมัครด้วยตนเอง สมาคมครูการงานอาชีพ เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2) หรือโอนเงินมายังบัญชีออมทรัยพ์  เลขที่ 045-2-05948-9 สาขาลาดพร้าว 25 ชื่อบัญชีสมาคมครูการงานอาชีพ


3.5 วิธีการส่งเอกสารและส่งใบสมัคร

1.ส่ง FAX ใบ pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัคร มาที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 938 2028 กด 6 (คุณนาตยา อ่วมเสน) หรือส่งเอกสารมาตามที่อยู่ใน หรือ

2. ส่ง ใบ pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัครมายัง บัญชีสมาคมครูการงานอาชีพ เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค  ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ส่ง pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัคร มาที่ email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ข้อความมายัง facebook บัญชีสมาคมครูการงานอาชีพ

 

<!--[endif]-->

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้ และความก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถนำไปพัฒนาการศึกษาของประเทศ

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและบุคคลภายนอก

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึงการสนับสนุนให้สมาชิกเขียนตำราการงานอาชีพ เพื่อใช้ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันครูอื่น หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับครู หรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน

5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่เอกสารข่าวสารของสมาคม หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดี

ระหว่างสมาชิก

6. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป

7. สมาคมจะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน