The Association of Primary Career Teachers


ประกาศผลการตัดสินโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (รอบที่1)

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน โครงการสิ่งประดิษฐ์ ในรอบที่ 1

การตัดสินผลงานในรอบนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านดังนี้

1. อาจารย์ธนิดา ตะรุสะดำรงเดช??? ครูชำนาญการพิเศษ? (เกษียณอายุราชการ)

2. อาจารย์วัชรินทร์? ผดุงพจน์?????? ครูชำนาญการพิเศษ? (จากโรงเรียนวัดหงส์ปทุมมาวาส จ.ปทุมธานี)

3. อาจารย์สุวภรณ์? สำเภาทอง???? ครูชำนาญการพิเศษ? (จากโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี จ.ปทุมธานี)

4. อาจารย์จำนงค์? กัญญาพันธ์???? ครูชำราญการพิเศษ?? (จากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง จ.ปทุมธานี)?

ดาวน์โหลด