The Association of Primary Career Teachers


วีดีโอแนะนำสมาคม

ท่านสามารถเข้าชมวีดีโอแนะนำสมาคมได้ที่ Facebook สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา

หรือ คลิกที่นี่? และท่านสามารถพูดคุย แนะนำ หรือเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนครูได้ โดยส่งข้อความผ่านทาง Facebook ดังกล่าวนะคะ และหากท่านใดต้องการให้ทางสมาคมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือความรู้อื่น ๆ ลงในเวปไซต์ สามารถแจ้งมาได้นะคะ ที่ 02 512 0661 ต่อ 3912 (คุณวชิราภรณ์)