The Association of Primary Career Teachers


อบรมสัมมนา หัวข้อ ?การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ (๒๕๕๔-๒๕๕๘)?

สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา อบรมสัมมนา หัวข้อ ?การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ (๒๕๕๔-๒๕๕๘)?? วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช? ในวันอาทิตย์ที่?? ๑๓? มีนาคม? ๒๕๕๔

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ? ๑๕.๓๐ น. ณ? โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

สมาชิกเข้าอบรมฟรี ?หรือสมัครสมาชิกหน้างานรับสิทธิอบรมฟรีทันที (ค่าสมัครสมาชิก จำนวน ๒๐๐ บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน)

บุคคลทั่วไป ชำระค่าลงทะเบียน ๓๕๐ บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๑๒ ๐๖๖๑ ต่อ ๓๙๑๒ คุณวชิราภรณ์