The Association of Primary Career Teachers


ผลการประกวดและพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์

ผลรอบตัดสิน โครงการ "การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์"?

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน และนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกท่าน?

?

??

สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษาได้จัดงานตัดสินและพิธีมอบรางวัล การประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์"

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนสวนบัว โดยมี อาจารย์วันชัย? คงเพ็ชร เป็นประธาน

?

รายนามคณะกรรมการ

๑. นายวันชัย?? คงเพ็ชร์??????????? ศึกษานิเทศ สำนักงานมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

?

?

๒. นางธนิดา??? ตะรุสะดำรงเดช?? ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษระดับ ๘ (กลุ่มการงานอาชีพฯ) : ข้าราชการบำนาญ

๓. นางสุวพร??? สำเภาทอง??????? ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดี

?

๔. นางจำนงค์ กัญญาพันธ์?? ????? ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

๕. นางวัชรินทร์ ผดุงพจน์?? ?????? ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

๖. นายจุมพล? เหมะคีรินทร์???? ?? ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

?????????????????????????????????????? ?เทคโนโลยีแห่งชาติ

?

ผลการตัดสิน

ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔ รางวัล ดังนี้

รางวัล?

ชื่อโครงงาน?

โรงเรียน?

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

??และรายชื่อเจ้าของผลงาน?

ชั้น?

ชนะเลิศ

กระถางเพาะชำ

จากดอกธูปฤาษี

และซังข้าว

โรงเรียนศรีเทพบาล

จ.ชัยภูมิ

อาจารย์กรรณิการ์ เพียแก่นแก้ว?

ด.ญ.ธนาพร พงษ์สุวรรณ?

ด.ญ.แพรพรรณ หรรษา?

ด.ญ. ปทิตตา? โกสินทร์

ป.5

รองชนะเลิศอันดับ ๑?

ถาดเปลือกไข่ไล่มด

โรงเรียนบ้านหนองแวง

จ.บุรีรัมย์

อาจารย์ธีรธาดา ตึดสันโดษ

ด.ญ.เพ็ญจันทร์ โกสีลา

ด.ญ.ณัชชา ชาวประโคน

ด.ญ.อรญา ทัดสบง

ป.6

รองชนะเลิศอันดับ ๒

อุปกรณ์เก็บลูกปิงปอง

โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์

(จันทานุกูล)

จ.นนทบุรี

อาจารย์กัลยา จุลเดชะ

ด.ญ.หทัยกาญจน์ ชัยเจริญ

ด.ญ.อริสฏา ชมเกร็จ

ด.ญ.สัจจพร ศรีสมรื่น

ป.6

ชมเชย

บัว

โรงเรียนมารีพิทักษ์ อุดรธานี

จ.อุดรธานี

อาจารย์ภัสดาพร? อินทรบุตร

ด.ญ.พิมพ์อักษร แก้วน่าน

ด.ญ.สิริกร พิบูลย์ศิริกุล

ด.ญ.น้ำทิพย์ พรรณา

ป.6

?

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒ รางวัล ดังนี้

รางวัล

ชื่อโครงงาน

โรงเรียน

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

และรายชื่อเจ้าของผลงาน

ชั้น

ชนะเลิศ

ตู้ลำโพงเอนกประสงค์

โรงเรียนบ้านจานเตย

จ.ร้อยเอ็ด

อาจารย์สุมาลี วงค์หอม

ด.ช.ณัฐพงศ์ นันทวาส

ด.ญ.ดวงใจ อ่อนหวาน

ด.ช.นิกร พินิจสอน

ด.ช.สราวุธ ซุยน้ำเที่ยง

ม.2

รองชนะเลิศ

อันดับ ๑

ตู้จากกล่องกระดาษ

โรงเรียนบ้านหว้า

จ.ขอนแก่น

อาจารย์จิตรติชัย เกษแก้ว

ด.ช.วีรชน? พรมรูป

ด.ช.อภิวัฒน์ เพชรก้อน

ด.ช.วิชัย จำปาหวาย

ม.2