The Association of Primary Career Teachers


โครงการประกวด โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ปีที่ 2
23 มิถุนายน 2011

สมาคมการงานอาชีพประถมศึกษา จัดโครงการ ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ปีที่ 2

มีรายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาด้านสิ่งประดิษฐ์มีความต่อเนื่องและทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ การประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้แล้วกลายเป็นขยะที่สร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้? การกระตุ้นเตือนให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเสียหายของสภาพแวดล้อมที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์หลายสิ่ง จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ

สมาคมครูฯ จึงได้จัดโครงการประกวด ?โครงงานสิ่งประดิษฐ์? ขึ้นในปี 2553 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้มีโอกาสคิดประดิษฐ์สิ่งของให้เกิดประโยชน์ และสามารถใช้ได้จริง และใส่ใจในเรื่องของเอกลักษณ์ไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นสำคัญคือเน้นเรื่องของเทคโนโลยีสะอาด เพื่อปลูกฝังให้เด็กใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า โดยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

และจากการจัดงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคุณครูและนักเรียนทั่วประเทศ?สมาคมจึงจัดโครงการประกวด??โครงงานสิ่งประดิษฐ์? ปีที่สองขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถและได้เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูและนักเรียนได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อไป

?

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครู และนักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน?ซึ่งโครงการฯ นี้ เน้นให้ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และได้แสดงความสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ? โดยสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ได้จริง? หรือใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสะอาด
 2. เพื่อสนับสนุน และให้กำลังใจแก่นักประดิษฐ์ระดับเยาวชนในอันที่จะแสดงความรู้ ความสามารถต่อสาธารณะชน เพื่อจะได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือประเทศให้มากขึ้น

?

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด

1. ประเภททีม ระดับประถมศึกษา?? ประกอบด้วย

-???ครูที่สอนในระดับประถมศึกษา????????????????? จำนวน?? 1 ??คน

-?? นักเรียนที่เรียนระดับประถมศึกษา? ??????????? ไม่เกิน? ?? 3?? คน

2. ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น?? ประกอบด้วย

-???ครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น???????? จำนวน??? 1 คน

-???นักเรียนที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น???? ไม่เกิน?? ? 3?? คน

?

ระยะเวลาการสมัคร

1 กรกฎาคม 2554? - 31 ตุลาคม 2554 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

?

หลักเกณฑ์การจัดทำและการส่งผลงาน

1) หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 1. ผลงานประกอบด้วย ??แผนการจัดทำ / ?ชิ้นงาน / ?และรายงานประกอบ
 2. เป็นชิ้นงานใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัล หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 3. ชิ้นงานสามารถนำมาใช้ได้จริง? และสามารถพัฒนาต่อยอดได้
 4. ชิ้นงานจะต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
 5. ชิ้นงานต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสะอาด? วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์สามารถหาได้ง่ายโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
 7. สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งผลงานประกวดได้ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับละไม่เกิน 2 โครงงาน
 8. สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานคืน ไม่ว่าผลงานนั้นๆ จะได้รับรางวัลหรือไม่
 9. สมาคมจะจัดทำเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการประกวดส่งให้เจ้าของผลงานทุกโครงการ??และสถานศึกษา ในภายหลัง

?

2) การส่งผลงาน? (แผนการจัดทำ ชิ้นงาน รายงานประกอบ)

การส่งผลงาน

สิ่งที่ส่งให้คณะกรรมการ

วันที่ส่ง

การตัดสิน

หมายเหตุ

รอบคัดกรอง

1. ใบสมัคร

2. แผนการจัดทำโครงการ??ประกวดสิ่งประดิษฐ์?

(ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษเอ 4)

ตั้งแต่วันที่

1 ก.ค. 54

ถึง 30 ต.ค. 54

รอบคัดกรอง

-?ประกาศผลภายในเดือนพฤศจิกายน

แผนการจัดทำต้องระบุหัวข้อ ดังนี้

1.? หลักการ และเหตุผล

2.วัตถุประสงค์ / เป้าหมายการจัดทำชิ้นงาน

3. ?วิธีการจัดทำชิ้นงาน

4. ?ประโยชน์ที่ได้จากชิ้นงาน

?

รอบคัดเลือก

(เฉพาะผู้ผ่านคัดกรอง)

1. ภาพถ่าย หรือ ซีดี?วีซีดีแผน??? การทำงาน

2. รายงานประกอบฉบับสมบูรณ์ตรงตามมาตรฐานสากล

ภายในวันที่

1- 30 ธ.ค. 54

(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รอบคัดเลือก

-?คัดเลือกโครงการประเภท ละ 6 โครงการ

ชิ้นงาน กรณีมีขนาดใหญ่

-?ให้ส่งภาพถ่ายการวางแผนการทำงาน หรือ

-?ซีดี วีซีดี

ภาพจะต้องเห็นชัดเจนทุกมุมของงาน

รายงานฉบับสมบูรณ์ตรงตามมาตรฐานสากล

-?จำนวน 5 สำเนา

-?กระดาษ เอ 4 ใช้ตัวอักษรAngsananew ?ขนาด 16 point

รอบตัดสิน

1.? ชิ้นงานที่เข้าประกวด

วัน เวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รอบตัดสิน

- ตัดสินผลงาน 2 ระดับ ระดับละ? 6? โครงการ

ต้องนำผลงานมาจัดนิทรรศการ? เสนอต่อคณะกรรมการ ที่ กรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่ สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา เลขที่ 9/99

ซอยลาดพร้าว?38???ถนนลาดพร้าว? แขวงจันทรเกษม? เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

?

ติดตามผลการตัดสินได้ที่ ?www.apt4kru.org/carrer/, www.facebook.com/apt.career

หรือ? โทร 0 2512 0661 ต่อ 3912

?

?

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

1. คะแนนการวางแผนการจัดทำชิ้นงาน???????????? 50 คะแนน (พิจารณาเพื่อเข้ารอบคัดกรอง)

2. คะแนนชิ้นงาน?????????????????????????????????????? 60 คะแนน (พิจารณาเพื่อเข้ารอบคัดเลือก และรอบตัดสิน)

3. คะแนนการจัดทำรายงานสรุปผล????????????????? 20 คะแนน (พิจารณารอบตัดสิน)

4. วิธีการนำเสนอ?????????????????????????????????????? 20 คะแนน (พิจารณารอบตัดสิน)

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดแข่งขัน

ผู้ที่ชนะการประกวดทั้ง 2 ระดับ จะได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ได้รับทุนการศึกษา? 7,000? บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้รับทุนการศึกษา? 5,000? บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับทุนการศึกษา? 3,000? บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

ได้รับทุนการศึกษา? 1,000 บาท? และประกาศนียบัตร

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 36,000?????? บาท

?

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

เจ้าของผลงาน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังการเสร็จสิ้นโครงการ ?ทั้งนี้เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทอนุญาตให้ผู้จัดการประกวดคือ สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา ?และผู้สนับสนุนโครงการประกวด สามารถนำผลงานดังกล่าวไปดัดแปลง ผลิต ?และเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ ต่อไป โดยจะมีอ้างอิงผลงานโครงการของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล

?

ผู้ให้การสนับสนุน

1)?บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

2)?มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

3)?สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4)?รายการ Playlearn เพลินคิด www.etvMAC.com

?

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่