The Association of Primary Career Teachers


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องด้วยสมาคมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และจัดอบรมให้กับสมาชิก

และบุคคลทั่วไป

ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมกานตร์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

?

?

- เวลา ๙.๐๐ น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ ???เครื่องมือพัฒนาสื่อบนพีซีและแท็บเล็ต? วิทยากรโดย อาจารย์ โกสันต์? เทพสิทธิทรากรณ์ (สมาชิก และผู้สมัครสมาชิกภายในงาน เข้าอบรมฟรี / บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียน ๓๕๐.- บาท)

- เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕

?

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

?

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่