The Association of Primary Career Teachers


เอกสารประกอบการอบรม หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

มาแล้ว! ตามคำเรียกร้อง สืบเนื่องด้วยเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 21 และ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ได้ให้เกียรคิเป็นผู้บรรยาย

พิเศษให้กับสมาชิกสมาคมครูประถมศึกษาในหัวข้อ? หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" และได้มี ผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์ขอเอกสารที่ใช้ในการบรรยาย ทางสมาคมจึงขออนุญาตวิทยากรนำเอกสารดังกล่าวมาเผยแพร่ทาง website ของสมาคม ซึ่งท่านสามารถดูเอกสารได้ โดย คลิกที่นี่

?

?

หมายเหตุ : ท่านที่ยังมิได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนจึงจะสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้

สมัครสมาชิก คลิกที่นี่