The Association of Primary Career Teachers


โครงการประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2"

สมาคมครูการงานอาชีพ ขอเชิญนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2" โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักการและเหตุผล        

ปัจจุบันการพัฒนาด้านสิ่งประดิษฐ์มีความต่อเนื่องและทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ การประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้แล้วกลายเป็นขยะที่สร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้  การกระตุ้นเตือนให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเสียหายของสภาพแวดล้อมที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ 

สมาคมครูฯ จึงได้จัดโครงการประกวด “โครงงานสิ่งประดิษฐ์  ปีที่ 2 ” ขึ้นในปี 2556 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้มีโอกาสคิดประดิษฐ์สิ่งขึ้น  โดยเน้นเรื่องการใช้งานให้เกิดประโยชน์ และใส่ใจในเรื่องของเอกลักษณ์ไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นสำคัญคือเน้นเรื่องของเทคโนโลยีสะอาด เพื่อปลูกฝังให้เด็กใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

และจากการจัดงานครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคุณครูและนักเรียนทั่วประเทศ  สมาคมจึงจัดโครงการประกวด “โครงงานสิ่งประดิษฐ์” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถและได้เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูและนักเรียนได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อไป

 

download โครงการ คลิกที่นี่

download ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครู และนักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน   ซึ่งโครงการฯ นี้ เน้นให้ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และได้แสดงความสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ   โดยสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ได้จริง  หรือใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสะอาด 
 2. เพื่อสนับสนุน และให้กำลังใจแก่นักประดิษฐ์ระดับเยาวชนในอันที่จะแสดงความรู้ ความสามารถต่อสาธารณะชน เพื่อจะได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือประเทศให้มากขึ้น 

 

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด  

ประเภททีม ระดับประถมศึกษา   ประกอบด้วย

                    - ครูที่สอนในระดับประถมศึกษา          จำนวน   1   คน

                    - นักเรียนที่เรียนระดับประถมศึกษา      ไม่เกิน     3   คน

 

ระยะเวลาการสมัคร  

            1  เมษายน  2556 – 14  มิถุนายน  2556   (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

หลักเกณฑ์การจัดทำและการส่งผลงาน 

1) หลักเกณฑ์การส่งผลงาน 

 1. ผลงานประกอบด้วย   แผนการจัดทำ  /  ชิ้นงาน  /  และรายงานประกอบ
 2. เป็นชิ้นงานใหม่มิได้ลอกเลียนผลงานผู้อื่น
 3. ไม่เคยได้รับรางวัล ในการส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 4. ชิ้นงานสามารถนำมาใช้ได้จริง  และสามารถพัฒนาต่อยอดได้
 5. ชิ้นงานจะต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
 6. ชิ้นงานต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสะอาด  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์สามารถหาได้ง่ายโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
 8. สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งผลงานประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 9. สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานคืน ไม่ว่าผลงานนั้นๆ จะได้รับรางวัลหรือไม่
 10. สมาคมจะจัดทำเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการประกวดส่งให้เจ้าของผลงานทุกโครงงาน  และสถานศึกษาในภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

 

2) การส่งผลงาน  (แผนการจัดทำ ชิ้นงาน รายงานประกอบ)

การส่งผลงาน 

สิ่งที่ส่งให้คณะกรรมการ

วันที่ส่ง 

การตัดสิน 

หมายเหตุ 

รอบคัดกรอง

1. ใบสมัคร

2. แผนการจัดทำโครงการ “ประกวดสิ่งประดิษฐ์”

(ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษเอ 4)

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 

ถึง

14 มิถุนายน 2556

รอบคัดกรอง 

-ประกาศผลภายในวันที่

26 มิถุนายน 2556

แผนการจัดทำต้องระบุ 4 หัวข้อนี้เป็นอย่างน้อย

1.  หลักการ และเหตุผล

2.วัตถุประสงค์ / เป้าหมายการ    จัดทำชิ้นงาน

3.  วิธีการจัดทำชิ้นงาน

4.  ประโยชน์ที่ได้จากชิ้นงาน

รอบคัดเลือก

(เฉพาะผู้ผ่านเข้ารอบคัดกรอง)

1. ภาพถ่าย หรือ ซีดี  วีซีดีแผนการทำงาน

2. รายงานประกอบ

ฉบับสมบูรณ์ตรงตามมาตรฐานสากล (ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ เอ 4)

ภายใน

วันที่ 2 สิงหาคม 2556

(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รอบคัดเลือก 

- คัดเลือกโครงงานจำนวน  6 โครงงาน

- ประกาศผลภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2556

ชิ้นงาน กรณีมีขนาดใหญ่

- ให้ส่งภาพถ่ายการวางแผนการทำงาน หรือ

- ซีดี วีซีดี

ภาพจะต้องเห็นชัดเจนทุกมุมของงาน

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตรงตามมาตรฐานสากล

- จำนวน 5 สำเนา

- กระดาษ เอ 4 ใช้ตัวอักษรAngsananew  ขนาด 16 point 

รอบตัดสิน

1.  ชิ้นงานที่เข้าประกวด

วันที่ 24 สิงหาคม 2556

ณ โรงเรียนสันติราษฏร์ วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

รอบตัดสิน 

- ตัดสินผลงาน  ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล

ต้องนำผลงานมาจัดนิทรรศการ เสนอต่อคณะกรรมการ ณ โรงเรียนสันติราษฏร์ วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่ สมาคมครูการงานอาชีพ เลขที่ 9/99  ซอยลาดพร้าว 38  ถนนลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ติดตามผลการตัดสินได้ที่  www.apt4kru.org/carrer /  หรือที่  Facebook สมาคมครูการงานอาชีพ

หรือโทร 0 2512 0661 ต่อ 3912

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

  1. คะแนนการวางแผนการจัดทำชิ้นงาน                       40 คะแนน (พิจารณาเพื่อเข้ารอบคัดกรอง)

  2. คะแนนชิ้นงาน                                                 50 คะแนน (พิจารณาเพื่อเข้ารอบคัดเลือก และรอบตัดสิน)

  3. คะแนนการจัดทำรายงานสรุปผล/และวิธีการนำเสนอ     40 คะแนน (พิจารณารอบตัดสิน)

                                          การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

 

รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดแข่งขัน  

ผู้ที่ชนะการประกวด จะได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ได้รับทุนการศึกษา 10,000  บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้รับทุนการศึกษา  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้รับทุนการศึกษา  3,000  บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

ได้รับทุนการศึกษา  1,000 บาท  และประกาศนียบัตร

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน    21,000  บาท  (เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)

 

เจ้าของผลงาน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังการเสร็จสิ้นโครงการ  ทั้งนี้เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทอนุญาตให้ผู้จัดการประกวดคือ สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา  และผู้สนับสนุนโครงการประกวด สามารถนำผลงานดังกล่าวไปดัดแปลง ผลิต  และเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ ต่อไป โดยจะอ้างอิงผลงานโครงการของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลงานใดสมควร      ได้รับรางวัล  และหากสมาคมฯ ทราบภายหลังว่าผลงานชิ้นใดที่ที่ได้รับรางวัล มีการกระทำที่ผิดข้อหลักเกณฑ์การส่งผลงาน   สมาคม ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเรียกคืนรางวัลทุกประเภท

               

ผู้ให้การสนับสนุน

1) บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

2) โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

3) รายการ อีทีวีแม็ค  

 

การประชาสัมพันธ์ 

1) ประชาสัมพันธ์ทางไปรษณีย์

2) ประชาสัมพันธ์ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

3) ประชาสัมพันธ์ทาง website และ Facebook ของสมาคม

4) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11  กรมประชาสัมพันธ์ และวิทยุคลื่น 102.5

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

   สมาคมครูการงานอาชีพ

 

download โครงการ คลิกที่นี่

download ใบสมัคร คลิกที่นี่