รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 22 กันยายน 2556 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 10 กันยายน 2556

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ


และ เนื่องด้วยทางสมาคมจะปรับปรุงวิธีการประกาศผลรางวัลโดยใช้เลขบัตรประจำตัว ของผู้เข้าสอบ ฉะนั้น หากนักเรียนคนใดยังไม่ได้ส่งหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน ขอให้รีบดำเนินการส่งมายังสมาคมด่วนค่ะ

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 2

ในวันที่ 22 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

451 ด.ญ. ธัญธร วงษ์วานิช 00451 ป.6 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
452 ด.ญ. ธัญพิชชา สาครพานิช 00452 ป.5 สาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร
453 ด.ช. ปุณณวิช เจนสถิรพันธุ์ 00453 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
454 ด.ญ. โมโมโยะ ทาเคกาวา 00454 ป.5 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
455 ด.ช. ภวิศ บุญส่งประเสริฐ 00455 ป.5 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
456 ด.ช. ปฐพี เรืองศรี 00456 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
457 ด.ญ. ขวัญพร เนตรทิพย์ 00457 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
458 ด.ช. ชยานันต์ ทายพงศ์ศักดิ์ 00458 ป.5 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
459 ด.ญ. ชมภร ยุทาพันธ์ 00459 ป.5 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
460 ด.ญ. พิรยา ศรีสุบาล 00460 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
461 ด.ช. ธนัชชา พันธ์ขอ 00461 ป.... อนุบาลยุวพัฒน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
462 ด.ช. ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์ 00462 ป.6 อนุบาลยุวพัฒน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
463 ด.ญ. กีรติกา บุญจันทร์ 00463 ป.6 อนุบาลยุวพัฒน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
464 ด.ช. ปารินทร์ คงอินทร์ 00464 ป.... อนุบาลยุวพัฒน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
465 ด.ญ. นภัสกร ศุภรวงศ์ 00465 ป.6 อนุบาลยุวพัฒน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
466 ด.ช. ปิยเชษฐ์ พงศ์สันติชัย 00466 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
467 ด.ช. ปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล 00467 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
468 ด.ญ. สุทธิดา แสงรุ่งเรืองสกุล 00468 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
469 ด.ญ. สุภาสินี กันทะชัย 00469 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
470 ด.ญ. ปุณณภา จันทรปรรณิกา 00470 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
471 ด.ญ. อรชพร สุปินตา 00471 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
472 ด.ช. กิตติพงษ์ รวมทรัพย์ 00472 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
473 ด.ญ. ชุติมา แก้วชัง 00473 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
474 ด.ช. เจษฎา ฤทธิ์มหันต์ 00474 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
475 ด.ญ. ภาศจี ลีละบุตร 00475 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
476 ด.ญ. รัชดาภรณ์ อรุณจิตร 00476 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
477 ด.ญ. ภัคณัฏฐ์ หวังไพฑูรย์ 00477 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
478 ด.ช. ปราชญ์ เทวานนฤมิตรกุล 00478 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
479 ด.ช. ศุภลักษณ์ นำศรีเจริญสุข 00479 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
480 ด.ญ. พรกมล ปกครอง 00480 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
481 ด.ญ. นภัสรา วิสุทธิศักดิ์ 00481 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
482 ด.ญ. พิมพ์มาดา จุนเจริญวงศา 00482 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
483 ด.ญ. ปารณีย์ ชุติพงศ์พัฒนกุล 00483 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
484 ด.ช. ประภากร ตันยะกุล 00484 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
485 ด.ช. กรพินธุ์ วัฒนจึงโรจน์ 00485 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
486 ด.ช. ธนวัฒน์ นิยมไพศาลสุข 00486 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
487 ด.ญ. ธนิยาภาสุ์ บุญถาวรสกุล 00487 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
488 ด.ญ. ไศลา ตานี 00488 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
489 ด.ญ. ภัทรีสา ตุลยะปรีชา 00489 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
490 ด.ญ. ญาดา สุขพราย 00490 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
491 ด.ช. ธนธัน ศิริจรรยานนท์ 00491 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
492 ด.ช. ธนภัทร ชุนอนันท์ 00492 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
493 ด.ญ. นัจญวา จิทยานนท์ 00493 ป.5 วิทยานนท์ กรุงเทพมหานคร
494 ด.ญ. อะญาดี อภิวัฒน์อมร 00494 ป.4 วิทยานนท์ กรุงเทพมหานคร
495 ด.ช. นภนต์ มุมณี 00495 ป.5 วิทยานนท์ กรุงเทพมหานคร
496 ด.ช. ตุลยาพร สิงสาหัส 00496 ป.... วิทยานนท์ กรุงเทพมหานคร
497 ด.ญ. ซูรัยน่า ปาเสหม๊ะ 00497 ป.4 วิทยานนท์ กรุงเทพมหานคร
498 ด.ญ. ฟิรดาวส์ มะดาอิง 00498 ป.4 วิทยานนท์ กรุงเทพมหานคร
499 ด.ญ. วราสิริ มีสมรรถ 00499 ป.4 วิทยานนท์ กรุงเทพมหานคร
500 ด.ญ. อารีนา รัตน์เยี่ยม 00500 ป.6 วิทยานนท์ กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ