The Association of Primary Health and Physical Teachers


รายละเอียดการจัดตั้งสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา
ทะเบียนเลขที่ จ.4805/2552

ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552

1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและความก้าวหน้าทางด้านงานวิชาการ รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและบุคคลทั่วไป
  3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รวมถึงการสนับสนุนให้สมาชิกเขียนเอกสารตำราสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใช้ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ
  4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธภาพกับสถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตหรือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันของครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่เอกสาร ข้อมูลข่าวสารของสมาคม หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกด้วย
  6. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการกุศลทั่วไป
  7. การดำเนินงานของสมาคมจะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน

?

2. สถานที่ตั้ง

เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ระเบียบการสมัครสมาชิก

3.1 ประเภทสมาชิก
1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หรือเขียนหนังสือสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา
2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้เขียนตำรา นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม กิจกรรมกับสมาคม
3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
1) สมาชิกสามัญ
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท ? ? ? หรือชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท
2) สมาชิกวิสามัญ
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท ? ? ? หรือชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท
3) สมาชิกกิตติมศักดิ์
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท ? ? ? หรือชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท

3.3 เอกสารประกอบการสมัคร
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ้ามี)

3.4 วิธีการสมัคร
1) สมัครด้วยตนเอง สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค? ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม? เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2) สมัครทางไปรษณีย์ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก ทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสาวดวงเดือน? คฤหาสน์สุวรรณ? ปท.ลาดพร้าว 10310? หรือโอนเงินมายังบัญชี ออมทรัยพ์? เลขที่ 045 -2 -03242-4 สาขาลาดพร้าว 25? ชื่อบัญชีสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา

3) หรือโอนเงินมายังบัญชีออมทรัยพ์? เลขที่?045-2-03242-4 สาขาลาดพร้าว 25 ชื่อบัญชีสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา

3.5 วิธีการส่งเอกสารและส่งใบสมัคร
1. กรณีส่งเป็นธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติ / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัคร มายังสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา (ถึงคุณนิภาพร? ใจดี)? เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่ง FAX ใบ pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัคร? มาที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 938 2028 (ถึงคุณนิภาพร? ใจดี)? หรือส่งเอกสารมาตามที่อยู่ใน ข้อ 1