The Association of Primary Mathematics Teachers


มีนาคม 2012

อบรม "การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา".. ทุกกลุ่มสาระวิชา

23 มีนาคม 2012

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จัดอบรมหลักสูตร "การเลื่อวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ขึ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

?

เนื้อหาการอบรม

- หลักเกณฑ์การทำผลงานทางวิชาการ

- เทคนิคการทำผลงาน

- การนำความรู้ไปใช้ในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

?

วิทยากร : อาจารย์วิเชียร ประยูรชาติ

?

วัน เวลา และสถานที่

24 เมษายน 2555 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

?

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระวิชา

?

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

23 มีนาคม 2012

?????? ?สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕? ณ โรงแรมกานตร์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

??????