The Association of Primary Mathematics Teachers


ข่าวสาร
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

 

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2559 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนเบญจมินทร์ ถ.นวมินทร์ (ปากซอยนวมินทร์ 74) กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 6

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2559

โรงเรียนเบญจมินทร์ ถนนนวมินทร์ (ปากซอยนวมินทร์ 74) กรุงเทพฯ

 

ที่ ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1 ด.ช. พิชญุตม์ จีระธวัชชัย ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2 ด.ช. พิสรัล เลิศปัญญาโรจน์ ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
3 ด.ช. สิปปภาส ลาภังยะวิทย์ ป.5 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
4 ด.ช. สิปปกร ลาภังยะวิทย์ ป.5 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
5 ด.ช. วสสัตติ์ ระวังวงศ์ ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
6 ด.ญ. ศุภิสรา เนียมทรัพย์ ป.6 อนุบาลกำแพงเพชร กรุงเทพมหานคร
7 ด.ญ. ปัณณพร จ่างกมล ป.5 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ กรุงเทพมหานคร
8 ด.ช. ทัตเทพ หลักเมือง ป.5 แสงทองวิทยา กรุงเทพมหานคร
9 ด.ช. ธนกร จิตต์จรูญ ป.4 มีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
10 ด.ช. ติณณภพ ทวีพันธ์ ป.4 อนุบาลชุมพร ชุมพร
11 ด.ญ. จิรินทร์มาศ สิริปกรณ์ชัย ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
12 ด.ญ. ปฏิภานี ทิวเสถียร ป.5 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
13 ด.ช. กวินภพ ตันธเนศ ป.4 อัสสัมชัญ(แผนกประถม) กรุงเทพมหานคร
14 ด.ช. ริชฌาทร ตันธเนศ ป.3 อัสสัมชัญ(แผนกประถม) กรุงเทพมหานคร
15 ด.ช. ศุภกฤต ลาภวงศ์วัฒนา ป.5 ประสาทวิทยานนทบุรี นนทบุรี
16 ด.ช. ภูมิภัทร กาทอง ป.6 ลาซาล สมุทรปราการ
17 ด.ญ. ภคพร พิทักษ์เศวตไชย ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
18 ด.ญ. พิชชานันท์ มีสมอรรถ ป.6 โสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
19 ด.ช. ทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
20 ด.ญ. ณัฐณิชา ลิขิตศานต์ ป.6 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ กรุงเทพมหานคร
21 ด.ญ. ณิชชา ดอกบัว ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
22 ด.ช ปาติโมกข์ สหะพล ป.6 สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี
23 ด.ช. วชิรวิชญ์ แพนลา ป.5 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
24 ด.ช. วิวิศน์ ธเนศมณีกุล ป.3 อนุบาลสุธีธร กรุงเทพมหานคร
25 ด.ญ. นัยน์ปพร สมบัติชัยศักดิ์ ป.6 ธรรมภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร
26 ด.ช. รวิภาส ภาณุเจต ป.5 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก
27 ด.ช. ปภพ แสงดาว ป.6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
28 ด.ช. ภูมิภัทร สอนสกุล ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
29 ด.ช. รัฐนนท์ เมืองสง ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
30 ด.ช. ปพน องค์เจริญวุฒิ ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
31 ด.ช. วิศรุต สหบรรเทิงศิลป์ ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
32 ด.ช. วรพจน์ โพธิ์เงิน ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
33 ด.ช. จีรเมธ ฉัตรสกุลชัย ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
34 ด.ช. พลพัฒน์ รัตน์ทิพย์ ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
35 ด.ญ. อัธยา ชูบรรจง ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
36 ด.ช. อัฐศิลป์ แผ่นสุวรรณ ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
37 ด.ญ. มินท์ธิตา เลิศพิชชาพงษ์ ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
38 ด.ช. อภิชาติ สายสุด ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
39 ด.ญ. พัทธนันท์ ช่างคิด ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
40 ด.ช. อิสมาย อาซิท แสนมุง ป.6 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
41 ด.ญ. ลัดดา แสนยมาตย์ ป.6 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
42 ด.ช. ปุณณพัฒน์ คำอาจ ป.6 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
43 ด.ช. ศิราวิชญ์ กิตติทรัพย์เจริญ ป.6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
44 ด.ญ. ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงษ์ ป.6 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
45 ด.ช คุณานนต์ คูศิริวิเชียร ป.4 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
46 ด.ญ. ไอริณรยา พิทักษ์วงษ์ ป.4 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
47 ด.ช. วรณ ลิ้มสกุล ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
48 ด.ญ. ณัชชา มโนภินิเวศ ป.6 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
49 ด.ช. ปวีร์ทัศน์ อนันตชัยมนตรี ป.4 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
50 ด.ช. กิติบดิณ เฮงมงคลสกุล ป.5 สาธิต มศว.ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร

 

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3912 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2559 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนเบญจมินทร์ ถ.นวมินทร์ (ปากซอยนวมินทร์ 74) กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 6

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2559

โรงเรียนเบญจมินทร์ ถนนนวมินทร์ (ปากซอยนวมินทร์ 74) กรุงเทพฯ

 

ที่ ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
51 ด.ญ. ไอหล้า กล่อมพงษ์ ป.5 บูรณะรำลึก กรุงเทพมหานคร
52 ด.ญ. แพรวพรรณ ลี่ดำรงวัฒนากุล ป.5 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
53 ด.ช. ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ ป.4 อนุบาลสุธีธร กรุงเทพมหานคร
54 ด.ญ. นราวดี คงวิริยะวิทยา ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
55 ด.ช. ภูริช ศิริทิพย์ ป.6 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
56 ด.ช. พีรพัทธ์ คนึงเพียร ป.6 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
57 ด.ช. กิตติณัฐ เพชรสุริยา ป.6 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
58 ด.ช. กิตติธัช ใจองอาจ ป.6 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
59 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ประสงค์ศิลปกุล ป.6 สาธิต มศว.ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
60 ด.ญ. วันคริตส์ กุลนาถโกสีย์ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
61 ด.ญ. ปัณณวิชญ์ สิริปกรณ์ชัย ป.3 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
62 ด.ญ. สุมิตตา สาริกะวณิช ป.6 โสมาภาพัฒนา กรุงเทพมหานคร
63 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ฉันทอธิพงศ์ ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
64 ด.ช. ตรรก ลี้เฮง ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
65 ด.ช. นรภัทร แท่นมณี ป.6 วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
66 ด.ญ. ชญานันท์ ชัฎขันธกิจ ป.6 บ้านโพธิ์สง่า อุบลราชธานี
67 ด.ช. ณธัญญ์ เจือณรงค์ฤทธิ์ ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
68 ด.ช. ธีธัช เจือณรงค์ฤทธิ์ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
69 ด.ช. ธนนล ตรีทศกุล ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
70 ด.ญ. กมลนัทธ์ มหิทธิโรจน์ ป.6 เซนต์โยเซฟ  บางนา สมุทรปราการ
71 ด.ญ. ศุภจิรา เจริญนาวี ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี
72 ด.ญ. มณรดา อังสุโวทัย ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
73 ด.ช. ปราดธรรม วศินชัย ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
74 ด.ช. ปวเรศ บุญสนธิ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
75 ด.ช. จิรภัทร ฉลวย ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
76 ด.ช. คณภัทร สนาพันธ์ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
77 ด.ช. กันตภัส อัศวารักษ์ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
78 ด.ช. สุรณบุญ สุชาตานนท์ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
79 ด.ช. สุวิจักขณ์ โชติพรหม ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
80 ด.ช. ปรทัต อุดมเกียรติ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
81 ด.ช. สิรวัฒน์ ภูวิสิทธินันท์ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
82 ด.ช. กิตติพล ชัยคุณากร ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
83 ด.ช. จิรภัทร เดโชศิลป์ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
84 ด.ช. ณธีพัฒน์ โรจน์ปิยะอุดม ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
85 ด.ช. ณัฏฐชัย สุขสวัสดิภัทร ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
86 ด.ช. วรัญญ อินทโฉม ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
87 ด.ช. ญาณิน ญาณอุบ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
88 ด.ช. วิชญ์พล คูศุภรเจริญ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
89 ด.ช. พิตรพิบูล ภามี ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
90 ด.ช. ปัญญภพ นิพนธ์กิจ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
91 ด.ช. วรพล ผดุงพัฒโนดม ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
92 ด.ช. ภวัต ลีชาแสน ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
93 ด.ช. วีระวิชญ์ อัศวภิรมย์ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
94 ด.ช. ณัฐธัญ มัธยมแก้ว ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
95 ด.ช. ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
96 ด.ช. จิรภัทร ชิวารักษ์ ป.4 เซนต์คอมินิก กรุงเทพมหานคร
97 ด.ญ. พิมพ์มาดา จารุอาภรณ์ประทีป ป.4 เซนต์โยเวฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
98 ด.ญ. ณัฐวรา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล ป.5 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
99 ด.ญ. ปัณฑารีย์ วิศวาจารย์ ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
100 ด.ญ. กัณฐัศ แสงอุดมเลิศ ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3912 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ

 

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2559 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนเบญจมินทร์ ถ.นวมินทร์ (ปากซอยนวมินทร์ 74) กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 6

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2559

โรงเรียนเบญจมินทร์ ถนนนวมินทร์ (ปากซอยนวมินทร์ 74) กรุงเทพฯ

 

ที่ ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
101 ด.ช. ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
102 ด.ญ. ประวีณ์นุช ภู่พงศ์พานิช ป.4 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
103 ด.ญ. สิริรสา จุละจาริตต์ ป.5 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
104 ด.ช. คมกฤษ อริยพล ป.5 อัสสัมชัญ(แผนกประถม) กรุงเทพมหานคร
105 ด.ญ. ภิญญาดา ภัทรอัครกุล ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
106 ด.ช. แทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย ป.5 อนุบาลระยอง กรุงเทพมหานคร
107 ด.ญ. สานฝัน ปัทมมงคลชัย ป.6 อนุบาลระยอง กรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3912 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ

 
การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับ  ประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

download ใบสมัคร

 

อ่านต่อ
 
ประกาศผลสอบสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ครั้งที่ 5

 

อ่านต่อ
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันฯ

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันความสามารถทาง คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตลอดไป

อ่านต่อ
 
รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

อ่านต่อ
 
สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาจัดโครงการสอบแข่งขันความสามารถทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้น เป็นครั้งที่ 5  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ในระดับ  ประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน  ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

 

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

อ่านต่อ
 
VIP MAC CARD

VIP MAC CARD

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

 

เนื่องจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มอบสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการ VIP MAC CARD

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก VIP MAC CARD

1. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

 

อ่านต่อ
 
ประกาศผลสอบสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ครั้งที่ 4

 

อ่านต่อ
 
ประกาศผลผู้ไ้ด้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถทาางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตลอดไป

อ่านต่อ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 

ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ของสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2556

 


1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว  จ.ชุมพร

 

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4