The Association of Primary Science Teachers


 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การอบรบครูวิทยาศาสตร์ (อบรมฟรี)

สมาคมครูได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์จาก อ.พินดา จึงนำเสนอให้สมาชิกได้ทราบ และขอเชิญชวนเพื่อนครูเข้าร่วมอบรมดังกล่าว

สำหรับสมาชิกสมาคมที่ไม่สามารถมาร่วมอบรมได้ สามารถติดต่อขอเอกสารการอบรมได้ที่ อ.พินดา 08 0900 9645 หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ?โดยแจ้งเลขสมาชิกสมาคมด้วยนะคะ

?

เนื่องด้วย อาจารย์พินดา วราสุนันท์ นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30-16.30 ณ ห้อง 5302 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรายละเอียดังนี้

วัตถุประสงค์การจัดอบรม

1. ช่วยสร้างความสามารถในการสร้างข้อสอบของท่านโดยใช้เครือข่ายมิตรวิพากษ์

?2. จากการเข้าร่วมอบรม ท่านจะได้เครือข่ายเพื่อนครูที่มีความเป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน

3. ได้รับความรู้และการให้ความช่วยเหลือทางการวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผล

?

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

เพียงแค่ท่านเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาที่สามารถเชื่อมต่อและใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้เท่านั้น

?

ประโยชน์อื่น ๆ

ท่านจะได้รับเทคนิคและผ่านการฝึกฝนการออกข้อสอบผ่านทางเว็บไซต์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาช่วยดูแล และเครือข่ายครูที่ร่วมกันวิพากษ์แบบมิตร ไม่มีการตัดสินถูกผิด แต่จะได้รับความเป็นมิตรไมตรี กัลยาณมิตรกับเพื่อนครูต่างโรงเรียน รวมทั้งได้รับคำปรึกษาให้คำแนะนำด้านการวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลจากผู้วิจัย โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ทั้งสิ้น

?

รับจำนวนจำกัด 10-15 ท่าน เท่านั้น

?

สนใจติดต่อได้ที่ 08 0900 9645 หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 นี้

?

?(ร่าง) กำหนดการอบรมระยะที่ 1 "เรียนรู้หลักการ สมานไมตรี"

โครงการ สร้างความสามารถทางการประเมินด้านการสร้างข้อสอบของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

โดยใช้แนวคิดเครือข่ายมิตรวิพากษ์

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554

ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง 5302 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

?

ระยะเวลา?????????????????????????????????????????????????????????????? กิจกรรม

?

8.30-8.45?น.????????????????????????????????????????????????????? ลงทะเบียน

9.00-10.00 น.???????????????? กิจกรรมที่ 1 สำรวจความรู้ความสามารถก่อนอบรม

9.00-12.00 น.???????????????? กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการสร้างข้อสอบและระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย

10.00-12.00 น.?????????????? กิจกรรมที่ 3 การสร้างข้อสอบคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์

12.00-13.00 น.????????????????????????????????????????????????????? พักรับประทานอาหาร

13.00-13.30 น.??????????????? กิจกรรมที่ 4 ทำความรู้จัก-สร้างเครือข่ายกับครูที่เข้าร่วมอบรม

13.30-14.30 น.???????????? ?? กิจกรรมที่ 5 แนวคิดมิตรวิพากษ์

14.30-14.45 น.?????????????????????????????????????????????????????? พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-15.15 น.?????????? ???? กิจกรรมที่ 6 แนะนำเว็บไซต์ในการวิพากษ์

15.15-15.30 น.??????????????? กิจกรรมที่ 7 ประเมินผลหลังอบรม

?

?

?