The Association of Primary Science Teachers


 
โครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาได้จัดโครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

?

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ? ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ?เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน? ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและลงข้อสรุป

?

?

?

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขัน

2. นักเรียนในระดับประถมศึกษาที่มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มีโอกาสได้ทดสอบความสามาถ

3. เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและ

การลงข้อสรุปมากขึ้น

?

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความสนใจพัฒนาตนเองด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
  2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผล และการลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความสามารถในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และการลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

?

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทั่วประเทศ

?

วิธีการสมัคร

1)??กำหนดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม ? 10 พฤศจิกายน 2555

2)??ค่าสมัครคนละ 100.- บาท

3)??แนบใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

?

การชำระเงิน

1. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว 25? ชื่อบัญชีสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่บัญชี 045-2-03086-3

?

2. ส่ง ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย (ส่วนของสมาคม) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และ หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (ใบpay-in) มาทางไปรษณีย์ถึง สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

หรือ ส่ง FAX?มายังหมายเลข ?0 2938 2028?? หรือ scan เอกสารและส่งไฟล์มายัง e-mail? : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

?

การลงทะเบียนสอบ

ให้นักเรียนลงทะเบียนที่หน้าห้องสอบ ณ สถานที่สอบ (โรงเรียนพญาไท) โดยแสดง บัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย และสามารถดูรายชื่อได้ทาง www.apt4kru.org/science/, www.facebook.com/apt.science หรือบริเวณด้านหน้าของสถานที่สอบ

?

รายละเอียดการแข่งขัน

1? กำหนดวันแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น.-11.00 น.

2??ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.

3??สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนพญาไท

4??หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง โดย

การตอบคำถามบนเวที

5??ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

?

รายละเอียดการสอบ

1. ข้อสอบปรนัยประเภทเลือกตอบที่มี 4 ตัวเลือก จำนวน ?50? ข้อ

2. ข้อสอบบนเวทีมีจำนวน 10 ข้อ (เป็นข้อสอบปรนัยประเภทเขียนตอบ)

?

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ???????????????? ???? ได้รับเงินรางวัล??? 5,000? บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1??? ??? ได้รับเงินรางวัล??? 3,000? บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2?????? ได้รับเงินรางวัล??? 2,000? บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 10 รางวัล????????? ได้รับเงินรางวัล??? 1,000? บาท และเกียรติบัตร??????? ?

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน? 20,000? บาท

?

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

?

ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

?

หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่าย (ค่ากรรมการตรวจข้อสอบ กรรมการคุมสอบ และค่าสถานที่) จะนำเงินไปเป็นรายได้ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

?

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 ?2512 ?0661 ต่อ 3815

?

: สมาคมสงวนสิทธ์ในการเผยแพร่ข้อสอบ และเฉลย

?

?

?

?

?