The Association of Primary Science Teachers


 
วีดีโอการอบรมหลักสูตร ?ปฏิบัติการ Science Show สำหรับครูมืออาชีพ?

ขอเชิญชวนชมวีดีโอการอบรม

หลักสูตร ?ปฏิบัติการ Science Show สำหรับครูมืออาชีพ?

โดย อ.ศรีลักษณ์? ผลวัฒณะ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนเบญจมินทร์ กรุงเทพฯ

?

ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการทดลองและบรรยายโดยละเอียด? ....บางการอบรมอาจารย์บางท่านอาจเคยได้รับการอบรมแล้ว แต่การอบรมครั้งนี้ จะมีการอธิบายโดยละเอียดเพิ่มขึ้น....

?

ชมวีดีโอ คลิกที่นี่