The Association of Primary Science Teachers


 
งานอบรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖? ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ?บรรยายพิเศษ หัวข้อ ???ศัพท์เทคนิคกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์? ?

????????? บรรยายโดย? อ.ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ นายกสมาคม?

- ?ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

?

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ ?ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (สมาชิก และผู้สมัครสมาชิกภายในงาน เข้าอบรมฟรี / บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียน ๔๐๐.- บาท)? ดูรายละเอียดในแบบตอบรับ

?

แบบตอบรับ? คลิกที่นี่

?

******************************************************