The Association of Primary Science Teachers


 
โครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

 

 

รายละเอียดโครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

 

แนวคิดและหลักการ 

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ  ประถมศึกษาปีที่ 4-6  เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน  ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้ วัดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและลงข้อสรุป  

 

Download โครงการ  คลิกที่นี่

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อจัดการแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขัน
  2. นักเรียนในระดับประถมศึกษาที่มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสได้ทดสอบความสามารถ
  3. เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการลงข้อสรุปมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความสนใจพัฒนาตนเองด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
  2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์การใช้เหตุผล และการลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความสามารถในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และการลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทั่วประเทศ

 

วิธีการสมัคร 

1)   กำหนดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม  2556

2)   ค่าสมัครคนละ 100.- บาท

3)   แนบใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

 

การชำระเงิน 

1. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว 25  ชื่อบัญชีสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่บัญชี 045-2-03086-3

 

2. ส่ง ใบสมัคร  และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย (ส่วนของสมาคม)  สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และ หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (ใบpay-in) มาทางไปรษณีย์ถึง สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

  

การลงทะเบียนสอบ 

ให้นักเรียนลงทะเบียนที่หน้าห้องสอบ ณ สถานที่สอบ ( โรงเรียนพญาไท ) โดยแสดงบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย และสามารถดูรายชื่อได้ทาง www.apt4kru.org/science/, www.facebook.com/apt.science หรือบริเวณด้านหน้าของสถานที่สอบ

 

 

รายละเอียดการแข่งขัน

    1)  กำหนดวันแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น.-11.00 น.

    2)  ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556

    3)  สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนพญาไท             

    4)  หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน

         อีกครั้ง โดยการตอบคำถามบนเวที

    5)  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

 

รายละเอียดการสอบ 

            1. ข้อสอบปรนัย  ประเภทเลือกตอบ 4 ตัวเลือก              จำนวน 60 ข้อ

            2. ข้อสอบบนเวที (เป็นข้อสอบปรนัยประเภทเขียนตอบ)    จำนวน 10 ข้อ

 

 

รางวัลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ                    ได้รับเงินรางวัล    5,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       ได้รับเงินรางวัล    3,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       ได้รับเงินรางวัล    2,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 10 รางวัล          ได้รับเงินรางวัล    1,000  บาท และเกียรติบัตร         

                 

 รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน  20,000  บาท 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

            สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

 

ผู้สนับสนุนโครงการ 

            บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

 

หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่าย (ค่ากรรมการตรวจข้อสอบ กรรมการคุมสอบ และ ค่าสถานที่) จะนำเงินไปเป็นรายได้ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0  2512  0661 ต่อ 3815

 

หมายเหตุ : สมาคมสงวนสิทธ์ในการเผยแพร่ข้อสอบ และเฉลย

 

 

Download โครงการ  คลิกที่นี่

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่