The Association of Primary Science Teachers


 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับนักรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล

และขออำนวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2

 

 

สอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2556   สถานที่สอบ ณ โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

รางวัล ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด

คะแนน

รอบแรก

คะแนน

รอบสอง

คะแนน

รวม

ชนะเลิศ ด.ช. ธนภัทร ชุนอนันท์ ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 52 18 70

รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช. ธชธน ลีละวัฒน์ ป.5 นราธิปพิทยา กรุงเทพฯ 51 17 68

รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. ชาลิสา ลิมป์ปัทมปาณี ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา 55 13 68
ชมเชย ด.ช. ภาวิช พิทักษ์กิจนุกูร ป.6 สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ กรุงเทพฯ 51 16 67
ชมเชย ด.ช. ชินกฤต ชาญพานิชกิจการ ป.6 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ 51 16 67
ชมเชย ด.ช. นิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 49 17 66
ชมเชย ด.ช. ณัฐนนท์ เด่นลำไพ ป.6 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ 49 16 65
ชมเชย ด.ญ. ณัฐรัตน์ นิลถนอม ป.6 ราชวินิต กรุงเทพฯ 48 17 65
ชมเชย ด.ช. ณัฐพงษ์ ก๋งแก้ว ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 47 18 65
ชมเชย ด.ช. กิตติ กมลรัตน์ ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพฯ 48 16 64
ชมเชย ด.ช. ปรานต์กฤษฏิ์ สิริพิชิตศุภผล ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 47 15 62
ชมเชย ด.ช. กีรติกร เฉลิมเกียรติสกุล ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 47 15 62
ชมเชย ด.ญ. ธนพร พิบูลศุภนนท์ ป.6 ราชินี กรุงเทพฯ 50 11 61
ชมเชย ด.ญ. จริญญา เพ็งสว่าง ป.4 อนุบาลระยอง ระยอง 47 14 61
ชมเชย ด.ช. รชา ผดุงพิทักษ์ชน ป.6 สาธิตแห่งม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 47 14 61
ชมเชย ด.ช. ชยุต ไทยทวี ป.6 ทรงวิทย์ศึกษา กรุงเทพฯ 47 14 61
ชมเชย ด.ช. พันธิน พินทุสรชัย ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพฯ 47 14 61
ชมเชย ด.ญ. นันท์นภัส ฉายประเสริฐกุล ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพฯ 47 14 61
ชมเชย ด.ญ. ญาดา สุขพราย ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 48 11 59
ชมเชย ด.ญ. ภัทรพร เอื่ยมศิริกิจ ป.6 ราชินีบน กรุงเทพฯ 47 12 59

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจาก ด.ช. ธชธน ลีละวัฒน์  และเด็กหญิง ชาลิสา ลิมป์ปัทมปาณี มีคะแนนสอบสองทั้งสองรอบเท่ากัน จึงจัดการสอบในรอบที่ 3 (เฉพาะ 2 คน ที่กล่าวข้างต้น) เพื่อจัดลำดับของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับสอง ผลปรากฎได้ตามตารางด้านบน  แต่คะแนนในรอบที่ 3 มิได้นำมาแสดงใน ณ ที่นี้ด้วย

 

อนึ่ง สมาคมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุกการจัดงานในครั้งนี้ไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้

1. บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น : ร่วมสนับสนุนเงินรางวัล และจัดจ้าหน้าที่มาช่วยรดำเนินงาน

2. โรงเรียนพญาไท : เอื้อเฟื้อสถานที่

3. คณาจารย์โรงเรียนพญาไท : ร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ และตรวจข้อสอบ

หมายเหตุ : สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศคะแนนของนักเรียนทั้งหมดทางเว็บไซต์ และอื่น ๆ แต่นักเรียนสามารถสอบถามผลคะแนนได้ 3 ช่องทางคือ (สอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2556)

1. โทรสอบถามที่  0 2512 0661 ต่อ 3815, 3912 และ 3812

2. สอบถามทาง e-mail โดยระบุ ชื่อ-สกุล  โรงเรียน เลขที่สอบ มายัง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

3. สอบถามใน inbox ของ facebook สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา