The Association of Primary Science Teachers


 
การสอบแข่งขันแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

 

โครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ  ประถมศึกษาปีที่ 4-6  เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน  ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและลงข้อสรุป

 

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดการแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขัน
  2. นักเรียนในระดับประถมศึกษาที่มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสได้ทดสอบความสามารถ
  3. เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการลงข้อสรุปมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความสนใจพัฒนาตนเองด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
  2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์การใช้เหตุผล และการลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความสามารถในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และการลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทั่วประเทศ

 

วิธีการสมัคร

1)      กำหนดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม  2557

2)      ค่าสมัครคนละ 100.- บาท

3)      แนบใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

 

การชำระเงิน

1. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว 25  ชื่อบัญชี สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่บัญชี 045-2-03086-3

2. ส่ง ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย (ส่วนของสมาคม) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และ หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (ใบpay-in) มาทางไปรษณีย์ถึง สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว38 ถนนลาดพร้าว

แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หรือ scan เอกสารส่งมายัง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

การลงทะเบียนสอบ

ให้นักเรียนลงทะเบียนที่หน้าห้องสอบ ณ สถานที่สอบ (โรงเรียนพญาไท) โดยแสดงบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย และสามารถดูรายชื่อได้ทาง www.apt4kru.org/science/, www.facebook.com/apt.science หรือบริเวณด้านหน้าของสถานที่สอบ

 

รายละเอียดการแข่งขัน

1)      กำหนดวันแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น.-11.00 น.

2)      ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557

3)      สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนพญาไท  ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

4)      หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง โดยการตอบคำถามบนเวที

5)      ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

 

รายละเอียดการสอบ

1. ข้อสอบปรนัย  (เลือกตอบ 4 ตัวเลือก)    จำนวน 80 ข้อ

2. ข้อสอบบนเวที  (เขียนตอบ)                จำนวน 10 ข้อ  (สำหรับผู้เข้ารอบช่วงบ่าย)

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ                         ได้รับเงินรางวัล    5,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1          ได้รับเงินรางวัล    3,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          ได้รับเงินรางวัล    2,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 10 รางวัล             ได้รับเงินรางวัล    1,000  บาท และเกียรติบัตร       

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน  20,000  บาท


ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

 

ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่าย (ค่ากรรมการตรวจข้อสอบ กรรมการคุมสอบ และค่าสถานที่) จะนำเงินไปเป็นรายได้ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0  2512  0661 ต่อ 3815

 

หมายเหตุ : สมาคมสงวนสิทธ์ในการเผยแพร่ข้อสอบ และเฉลย

 

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่