The Association of Primary Science Teachers


 
ตัวอย่างข้อทดสอบ (1)

สมาคมครูวิทยาศาสตร์แนะนำตัวอย่างข้อทดสอบของการสอบแข่ขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พร้อมเฉลย สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบในปีนี้ได้ลองฝึกทำกันนะคะ

ต้องการทำข้อสอบคลิกที่ข้อ

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8

ข้อ 9

ข้อ 10