The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 16  อาคาร 1  (สีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.3/11

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
526 ด.ญ. มณฑิสา ฐิติกวิน 00526 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
527 ด.ญ. มนสุภา สุรบท 00527 ป.5 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
528 ด.ญ. มนัญชยา กาละพัฒน์ 00528 ป.6 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
529 ด.ญ. มนัสนันท์ พิรุณจินดา 00529 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
530 ด.ญ. มนัสนันท์ วรเลิศชัยฤทธิ์ 00530 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
531 ด.ญ. มรรษวรรณ์ ศิริชัยสุทธิกร 00531 ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
532 ด.ญ. มลฑิณีย์ แววมาลี 00532 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
533 ด.ช. มังกร แซ่ชื้อ 00533 ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
534 ด.ญ. มัชฌิมา ภิรมย์ 00534 ป.4 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
535 ด.ญ. มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ 00535 ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
536 ด.ญ. มีนา พงษ์ศิริ 00536 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
537 ด.ญ. เมธาวี อมรมธุรพจน์ 00537 ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
538 ด.ญ. แม่หญิง เกาไศยนันท์ 00538 ป.5 วัดท่าเกวีนย ฉะเชิงเทรา
539 ด.ช. รชต ภักดีวิบูลย์ 00539 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
540 ด.ช. รชต แพร่เจริญวัฒนา 00540 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
541 ด.ช. รณกร เฉลิมแสน 00541 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
542 ด.ช. รวิศ เผ่าทองศุข 00542 ป.4 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
543 ด.ช. รักษกร ธนารักษ์เจริญกุล 00543 ป.6 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
544 ด.ญ. รักสิตา จิตรธาน 00544 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
545 ด.ช. รัชพล มุ่งมงคล 00545 ป.4 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
546 ด.ช. รัฐเขตต์ พิลาโท 00546 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
547 ด.ช. รัฐนันท์ มตราชัยสิงห์ 00547 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
548 ด.ช. รัฐภูมิ กิติภัทร์ถาวร 00548 ป.6 โสมาภา  (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
549 ด.ญ. รัตน์รางค์ เฟื่องมายาท 00549 ป.4 อำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร
550 ด.ญ. รินรดา ตันติวงษากิจ 00550 ป.5 มาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร
551 ด.ช. รุ่งรดิศ กุลฤทธิ์ 00551 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
552 ด.ช. รุ่งฤทธิ์ พิพิธพัฒนนากร 00552 ป.5 อนุบาลปรารี สุพรรณบุรี
553 ด.ญ. รุ้งลาวัลย์ อรุณทัต 00553 ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
554 ด.ญ. รุจีรัตน์ น้อยประไพ 00554 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
555 ด.ช. ไรวินทร์ อังค์ไพโรจน์ 00555 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
556 ด.ญ. ลักษิกา เหล่ากาญจนอุดม 00556 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
557 ด.ญ. ลักษิกา บุบผาโภชน์ 00557 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
558 ด.ญ. ลัภย์พร ทวีทา 00558 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
559 ด.ญ. ลานีน รมยะนนท์ 00559 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
560 ด.ช. วงศกร มาลาลักษมี 00560 ป.5 วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ