The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 17  อาคาร 1  (สีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.4/7

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
561 ด.ช. วงศกร ชัยประเสริฐศรี 00561 ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
562 ด.ช. วชรภูมิ สุขนานา 00562 ป.6 เอกบูรพา วิเทศน์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
563 ด.ช. วชิรวิชญ์ แพนลา 00563 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
564 ด.ช. วชิรวิชญ์ กิจคุณนเสถียร 00564 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
565 ด.ญ. วณิชยา ขันกำเหนิด 00565 ป.5 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
566 ด.ช. วรกมล วังธะพันธ์ 00566 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
567 ด.ญ. วรคา เกศแก้ว 00567 ป.6 โสมาภา  (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
568 ด.ช. วรเชษฐ์ สุดสีเลี้ยง 00568 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
569 ด.ช. วรปรัชญ์ อภิรมรัตน์ 00569 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
570 ด.ช. วรเมธ ไมตรี 00570 ป.5 โชคชัย กรุงเทพมหานคร
571 ด.ช. วรรณธัช สุขรักษา 00571 ป.5 วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
572 ด.ช. วรฤทธิ์ ดีศรี 00572 ป.6 ประชาสงเคราะห์ ชลบุรี
573 ด.ญ. วรวลัญช์ นิรันดร 00573 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
574 ด.ช. วรัชยา จิตต์สุขสำราญ 00574 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
575 ด.ญ. วรัชยา นันทราทิพย์ 00575 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
576 ด.ญ. วริญญา พิริยะประสาธน์ 00576 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
577 ด.ญ. วริฏฐา กัมมารพัฒน์ 00577 ป.4 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
578 ด.ช. วริทธิ์ ยุวะนิยม 00578 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
579 ด.ญ. วรินทร ชวลิต 00579 ป.4 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
580 ด.ญ. วริศรา อภิรมรัตน์ 00580 ป.4 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
581 ด.ญ. วริศรา สุคนธฉายา 00581 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
582 ด.ญ. วศิน โชติกุลธนชัย 00582 ป.6 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
583 ด.ช. วสวัตติ์ ระวังวงศ์ 00583 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
584 ด.ช. วสวัตติ์ เอี่ยมนิรันดร์ 00584 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
585 ด.ช. วสุ ยุกตจรงค์ 00585 ป.6 สวนบัว กรุงเทพมหานคร
586 ด.ช. วัชริศ คูอุดมรัตน์ 00586 ป.6 พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร
587 ด.ญ. วันคริต์ส กุลนาถโกสีย์ 00587 ป.5 สาธิต ม.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร
588 ด.ช. วาริส วิภาวนิช 00588 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
589 ด.ญ. วิชญาพร รักกสิกร 00589 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
590 ด.ญ. วิชานาถ คงเกลี้ยง 00590 ป.6 โสมาภา  (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
591 ด.ช. วิภาวี แซ่ย่าง 00591 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
592 ด.ญ. วีร์วรันธร อัครพรพรหม 00592 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
593 ด.ช. วีรวิชญ์ วิริยะการมงคล 00593 ป.4 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
594 ด.ช. วีรอัศว์ ลิ้มไพบูรณ์ 00594 ป.4 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
595 ด.ช. วีระพงษ์ เธียรสรรชัย 00595 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ