The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 22  อาคาร 1  (สีม่วง)  ชั้น 3  ห้อง ป.5/2

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
736 ด.ช. ภควัต สิทธิสิริโสภณ 00736 ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
737 ด.ช. ภัคธร สิทธิสิริโสภณ 00737 ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
738 ด.ญ. คัดณาง ศรีสมบัติ 00738 ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
739 ด.ญ. พชรพร ม่วงน้อยเจริญ 00739 ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
740 ด.ญ. ศศิภา รองทอง 00740 ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
741 ด.ช. ปจิต เรียบร้อย 00741 ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
742 ด.ญ. ณิชาภัทร วีระจิตต์ 00742 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
743 ด.ญ. อารียา สุขเกษม 00743 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
744 ด.ช. นพณัฐ ประเสริฐวงษา 00744 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
745 ด.ญ. ชนิสรา ตุงคะเศวต 00745 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
746 ด.ช. จักรพันธ์ เอี่ยมอุดมสุข 00746 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
747 ด.ญ. ภัทริดา แพทรงพัฒน์ 00747 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
748 ด.ญ. เบญญาภา จัดเจนนาวี 00748 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
749 ด.ญ. บุญยานุช แต้พงศ์ทอง 00749 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
750 ด.ช. อัจยุต ศิลา 00750 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
751 ด.ช. ปรเมศวร์ สุดอ่อน 00751 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
752 ด.ช. นันทิพัฒน์ มีเจริญ 00752 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
753 ด.ญ. พรชนก จุฬาโอฬาร 00753 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
754 ด.ญ. นิธินันท์ สกุลสถาพร 00754 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
755 ด.ญ. พัทธนันท์ กังวลสุข 00755 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
756 ด.ญ. รัตนาภรณ์ ศรีษะธาตุ 00756 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
757 ด.ญ. อัศวณี บุญมี 00757 ป.6 ประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
758 ด.ช. กฤติเดช ชื่นจิตต์ 00758

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ