The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 7  อาคาร 2  (สีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/7

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
211 ด.ช. ณัฐพัชร์ วิศรุติวงษ์ 00211 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
212 ด.ช. ณัฐพัฒน บุญถิน 00212 ป.5 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
213 ด.ช. ณัฐภัทร บุญก่อสร้าง 00213 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
214 ด.ช. ณัฐภูมิ กล้าหาญ 00214 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
215 ด.ญ. ณัฐวรา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 00215 ป.6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
216 ด.ช. ณัฐวัตร ตรีตรง 00216 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
217 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ์ 00217 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
218 ด.ช. ณัทพงศ์ พันเสรีวงศ์ 00218 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
219 ด.ช. ณิชภูมิ สารากรชัย 00219 ป.5 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร
220 ด.ญ. ณิชมาศ โรจนอนันต์ 00220 ป.4 เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
221 ด.ญ. ณิชา ลิ้มจินดาพร 00221 ป.6 มาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร
222 ด.ญ. ณิชาภัทร เทอดไทย 00222 ป.5 สารสาสน์ วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
223 ด.ญ. ณิชาภัทร ทองเลิศ 00223 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
224 ด.ญ. ณิชาภา อัครพรเดชธนา 00224 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
225 ด.ญ. ณิชารีย์ ดีจักรวาล 00225 ป.6 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์
226 ด.ญ. ณีรนุช สว่างเนตร 00226 ป.6 เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
227 ด.ช. ดนัย ศรีสุดดี 00227 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
228 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองอ่อน 00228 ป.6 ประชาสงเคราะห์ ชลบุรี
229 ด.ช. ดลภัทร ธันโยดม 00229 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
230 ด.ช. ดลยวัต สร้อยสนธิ์ 00230 ป.6 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
231 ด.ช. ดุลยนัฒน์ พรพนาวัลย์ 00231 ป.5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
232 ด.ช. ตวิษ เอกจักรตรา 00232 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
233 ด.ช. ติณณ์ ใหม่เจริญศรี 00233 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
234 ด.ญ. เตชินี มณีทอง 00234 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
235 ด.ช. ถิรภัทร กิจวีรกุล 00235 ป.4 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
236 ด.ช. ถิรวุฒิ พรหมชนะ 00236 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
237 ด.ช. ทยุต ทวินววิธ 00237 ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
238 ด.ช. ทวิพรรธน์ สิทธิฤทธิ์ 00238 ป.4 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
239 ด.ช. ทศ บุญเพ็ง 00239 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
240 ด.ญ. ทะเลฝัน บัณฑรวิพากษ์ 00240 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
241 ด.ญ. ทัศน์จรัส วิริยะไกรกุล 00241 ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
242 ด.ญ. ทิยา รุ่งเรือง 00242 ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
243 ด.ช. ทิวาภูมิ วรปรัชญา 00243 ป.6 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร
244 ด.ช. ธนกร จิตต์จรูญ 00244 ป.5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
245 ด.ช. ธนกร สุวิมลโกศล 00245 ป.6 เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ