The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 9  อาคาร 2  (สีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.3/9

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
281 ด.ช. ธรรมปกร คชาชีวะ 00281 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
282 ด.ช. ธรรมรัฐนนท์ กองวงสา 00282 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
283 ด.ช. ธรรมสรณ์ นุชพิจารณ์ 00283 ป.4 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
284 ด.ช. ธรรศ มากศรี 00284 ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
285 ด.ญ. ธฤษิดา เนี่ยมนามธรรม 00285 ป.6 เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
286 ด.ญ. ธวัลยา พรหมดาว 00286 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
287 ด.ช. ธัชชัย จริยะอังสนากุล 00287 ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
288 ด.ญ. ธัญชนก ศิวกุลกำชร 00288 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
289 ด.ญ. ธัญญธร สิงหปุรางกูร 00289 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
290 ด.ญ. ธัญญ์นรี ศรีศุภวัตน์ 00290 ป.6 มาแตร์เดอี วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
291 ด.ญ. ธัญญรัตน์ รุ่งสิทธิ์เมธีกุล 00291 ป.5 วัดท่าเกวีนย ฉะเชิงเทรา
292 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ นิยมธรรมกิจ 00292 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
293 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ วิทยาวงศรุจิ 00293 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
294 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ โททอง 00294 ป.6 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
295 ด.ญ. ธัญณ์สิริ วิทยาคม 00295 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
296 ด.ญ. ธันธฤนันทน์ พูนประเสริฐ 00296 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
297 ด.ช. ธันวา สุขสมกิจ 00297 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
298 ด.ญ. ธันวา ศรีน้อย 00298 ป.4 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
299 ด.ญ. ธิตตะวัน ยิ้มแดง 00299 ป.5 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
300 ด.ช. ธิติ ไกรเพชร 00300 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
301 ด.ช. ธิติภูมิ แจ้งอรุณ 00301 ป.5 พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร
302 ด.ช. ธีร์ธวัช นาคะเกศ 00302 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
303 ด.ช. ธีรภัทร โมร 00303 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
304 ด.ช. ธีรเมธ เพียรจัด 00304 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
305 ด.ช. ธีรวัจน์ บัวบาล 00305 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
306 ด.ช. ธีรัช บุพพารัมณีย์ 00306 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
307 ด.ญ. ธีริทธิ์สา รุจิพัฒนกุล 00307 ป.6 เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
308 ด.ช. ธุวานันท์ พรหมวาทย์ 00308 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
309 ด.ช. นนทกร แก้วพลูทรัพย์ 00309 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
310 ด.ช. นพรัตน์ จึงธนาภรณ์ 00310 ป.6 เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
311 ด.ช. นพรุจ สัจจานุกูล 00311 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
312 ด.ช. นพรุจ จขรศักดิ์ว่องไว 00312 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
313 ด.ช. นภณัช ประดับไทย 00313 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
314 ด.ช. นภัทร วิชัยกิจ 00314 ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
315 ด.ญ. นภัทร ธนาวุฒิปิติภัทร 00315 ป.6 อัสสัมชัญระยอง ระยอง

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ