The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 3  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/3

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
71 ด.ญ. ชญาดา วสินนิติวงศ์ 00071 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
72 ด.ญ. รัตนรัตน์ นิลธนพันธ์ 00072 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
73 ด.ญ. พิมพ์ปวีณ์ ไม่มีมัว 00073 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
74 ด.ญ. ณัฐภัทร ช้างเขียว 00074 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
75 ด.ญ. เบญญาภา เชาว์รักษ์ 00075 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
76 ด.ญ. ธนาพร สาธิตกิจ 00076 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
77 ด.ญ. ปารณีย์ กลกิจ 00077 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
78 ด.ญ. จิดาภา รัตศรีหา 00078 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
79 ด.ญ. นิรมล จำนงโภค 00079 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
80 ด.ช. บัญชาพล มุนฮันนา อาฮาหมัด 00080 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
81 ด.ช. กำพร ลักษรกุลชัย 00081 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
82 ด.ช. ธนะกานติ์ หิรัญ 00082 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
83 ด.ญ. ฐิติกาญจน์ อร่ามศรี 00083 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
84 ด.ญ. พศิกา อรุณสุข 00084 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
85 ด.ช. ดรัณภพ อมรดิลกกุล 00085 ป.4 โสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพฯ
86 ด.ช. ติณณภพ อมรดิลกกุล 00086 ป.4 โสมาภานุสสรณ์ กทมฯ
87 ด.ช. ไรวินทร์ ลิ้มประเสริฐ 00087 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพฯ
88 ด.ช. พรวิสิฐ วิสิทธิ์ผ่องพิบูล 00088 ป.5 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
89 ด.ญ. ธันย์สิตา เฉลิมโชควัฒนกูล 00089 ป.6 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ
90 ด.ญ. อนัญญา ศิริสมบูรณ์ 00090 ป.5 อยู่เย็นวิทยา กรุงเทพฯ
91 ด.ญ. รชยา รัตนอุดม 00091 ป.6 อรรถมิตร กทม.
92 ด.ญ. ชญาณิณ รัตนอุดม 00092 ป.5 อรรถมิตร กทม.
93 ด.ญ. กัญญพัชร วัธนไพศาล 00093 ป.6 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
94 ด.ช. ชยพล คงเมือง 00094 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
95 ด.ช. ธรณ์ธันย์ โรจน์วิรุฬห์ 00095 ป.4 สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพฯ
96 ด.ญ. นภัสรสวรรค์ ทองภู่น้อย 00096 ป.6 สาธิตรามคำเเหงฝ่ายประถม กรุงเทพ
97 ด.ช. ธนกฤต ดำดวน 00097 ป.4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
98 ด.ญ. พิมพ์นารา สุตังคานุ 00098 ป.4 มาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร
99 ด.ช. จตุรภัทร ศรีวรเวียง 00099 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
100 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ ศรีวรเวียง 00100 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพม
101 ด.ช. ธนกฤต อุยานนทรักษ์ 00101 ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรงุเทพมหานคร
102 ด.ช. พิศิษฐ์ ลาภกิตติพาณิช 00102 ป.4 นานาชาติเอกมัย กรุงเทพ
103 ด.ญ. ณัฏฐนันธ์ ศิริภูวณิชย์ 00103 ป.4 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพ
104 ด.ช. หริษฐ์ อรุณศิริกุล 00104 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
105 ด.ญ. ณัฐชญา โถน้อย 00105 ป.5 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ