The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 5  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/3

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
141 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เกิดนพคุณ 00141 ป.5 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
142 ด.ช. ฤทธิพร โชตินวพันธุ์ 00142 ป.5 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
143 ด.ช. อชิระ ศิริรัตน์ 00143 ป.5 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
144 ด.ช. พลิน ตันศิริยากุล 00144 ป.5 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
145 ด.ญ. ฐิตารีย์ ทรัพย์พรรณ 00145 ป.5 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
146 ด.ญ. ธรรมมาตา เนาวพรพรรณ 00146 ป.5 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
147 ด.ญ. ทักษอร รองจร 00147 ป.5 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
148 ด.ญ. บรรณลักษณ์ เตชะวิญญูนนท์ 00148 ป.5 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
149 ด.ญ. เกศเกล้า นิธิวรกุล 00149 ป.5 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
150 ด.ญ. อัญชิษฐา เส็งประยูร 00150 ป.5 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
151 ด.ช. ปิยังกูร ตระกูลจันทรศิริ 00151 ป.6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
152 ด.ช. พัฒนะ วัฒนเดชะกุล 00152 ป.6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
153 ด.ช. รังสิมันตุ์ วิทรสิริเดชา 00153 ป.6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
154 ด.ช. ธีรดนย์ ธรรมพงษ์ 00154 ป.6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
155 ด.ญ. จิรนันท์ สาระพล 00155 ป.6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
156 ด.ญ. ดนิตา ลีลานภาภัทร 00156 ป.6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
157 ด.ญ. นันทิชา ทรัพย์มูล 00157 ป.6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
158 ด.ช. อชิร ศุภางค์ศานต์ 00158 ป.4 โรงเรียน สาธิต มศว.องค์รักษ์ นคร นายก
159 ด.ญ. สุภัสสร ทองมอญ 00159 ป.4 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปภัมภ์) นนทบุรี
160 ด.ญ. ปรายฟ้า พลเทพ 00160 ป.4 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
161 ด.ช. ชวิน ปึงโฆษิต 00161 ป.4 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
162 ด.ญ. ณัฐรดา ทักษิณไศล 00162 ป.4 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
163 ด.ช. ชยางกูร เล้วอน 00163 ป.5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
164 ด.ญ. วิรดา รัตนชื่น 00164 ป.5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
165 ด.ญ. อชิรัญญา ขำภู่ 00165 ป.5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
166 ด.ช. รัชชานนท์ ทองเสน 00166 ป.5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
167 ด.ญ. พิมพ์พิษา เนตรประเสริฐ 00167 ป.5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
168 ด.ญ. ณัฐณิชา จันทร์แยง 00168 ป.5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
169 ด.ช. ทศพร สุกรี 00169 ป.6 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
170 ด.ญ. กรชนก สร้อยทอง 00170 ป.6 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถมภ์) นนทบุรี
171 ด.ช. กิตติ ชะเอมแฉง 00171 ป.6 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
172 ด.ญ. ธนัชญา เกาะสมบัติ 00172 ป.6 โรงเรียนอนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
173 ด.ช. ธนภัทร แขดวง 00173 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม.
174 ด.ช. นภัทร วิชัยกิจ 00174 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
175 ด.ญ. สุรภา สองประสม 00175 ป.6 แสงโสม กรุงเทพ

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ