The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 6  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/6

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
176 ด.ญ. พฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 00176 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
177 ด.ช. ชวโรจน์ เชาว์เชี่ยวชาญ 00177 ป.6 สารสาสน์สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
178 ด.ช. อชิตพล โพธิ์ทอง 00178 ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
179 ด.ช. กฤตยชญ์ มโนวัฒนกุล 00179 ป.6 โชคชัย กรุงเทพมหานคร
180 ด.ช. ภทรธร บุรุษพัฒน์ 00180 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
181 ด.ญ. จิรประภา พิรารักษ์ 00181 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
182 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ภัทรภาณุศักดิ์ 00182 ป.4 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
183 ด.ช. รุ่งรดิศ กุลฤทธิ์ 00183 ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
184 ด.ญ. วริญญา พิริยะประสาธน์ 00184 ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
185 ด.ช. ธนดล ง้าวหิรัญพัฒน์ 00185 ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
186 ด.ญ. พิมพ์นิภา จรูญวุฒิธรรม 00186 ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
187 ด.ช. ศิลา อนันตชาติ 00187 ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
188 ด.ช. ทศ บุญเพ็ง 00188 ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
189 ด.ช. กวิน มโนมัยพิบูลย์ 00189 ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
190 ด.ญ. อุรชา อัชชโคสิต 00190 ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
191 ด.ญ. ปุณิกา บุญฑีย์กุล 00191 ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
192 ด.ช. พีรศิษฏิ์ เหลืองอุไร 00192 ป.4 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
193 ด.ช. ปรเมศวร์ รุ่งพิพัฒนพงศ์ 00193 ป.5 โรงเรียนอัสสัชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
194 ด.ช. ปัณณฑัต สรรพภาษิต 00194 ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
195 ด.ช. สรสิช คิดละเอียด 00195 ป.5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
196 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ 00196 ป.4 ประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ
197 ด.ช. พีระศิลป์ ผลิวานนท์ 00197 ป.4 โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง สุพรรณบุรี
198 ด.ช. พรพระ สุขโต 00198 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
199 ด.ช. ศุภกร ชาติจิรกาล 00199 ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
200 ด.ญ. บรมัตถ์ธร ดำรงรัตน์ 00200 ป.4 ดรุญพัฒน๋ กรุงเทพมหานคร
201 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศรีบานเรือง 00201 ป.4 สารสาสน์วิเทศน์บางบัวทอง นนทบุรี
202 ด.ช. กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ 00202 ป.6 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
203 ด.ญ. ลักษิกา โอฬารรักษ์ 00203 ป.5 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
204 ด.ญ. ธันยธรณ์ นัมคณิสรณ์ 00204 ป.6 เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
205 ด.ญ. นันท์นภัส รอดแถม 00205 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
206 ด.ช. ธนกร จิตต์จรูญ 00206 ป.6 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
207 ด.ช. พสธร ลุมพิกานนท์ 00207 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
208 ด.ช. ไกรวิชญ์ เกียรติเมธา 00208 ป.5 ธัญวิทย์ ปทุมธานี
209 ด.ช. ปภังกร เมธาวรารักษ์ 00209 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพ
210 ด.ช. ปพนศักดิ์ สุขเสรีทรัพย์ 00210 ป.4 แสงทองวิทยา สงขลา

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ