The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 9  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.3/9

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
281 ด.ญ. พิชญา ธีระโกศลพงศ์ 00281 ป.6 เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
282 ด.ญ. อัญชิสา ตงทอง 00282 ป.6 เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
283 ด.ช. ธรรมสรณ์ สาครขำ 00283 ป.6 เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
284 ด.ญ. บุญฑริกา ทุมดี 00284 ป.6 เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
285 ด.ญ. เบญจมาศ จริยสกุลทอง 00285 ป.6 เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
286 ด.ช. พงศกร จริงจิตต์ 00286 ป.4 บูรณะศึกษา กรุงเทพ
287 ด.ช. กวินภพ ตันธเนศ 00287 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
288 ด.ช. ริชฌาทร ตันธเนศ 00288 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
289 ด.ญ. มัชฌิมา ภิรมย์ 00289 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
290 ด.ญ. สุภาวดี แซ่ย่าง 00290 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
291 ด.ญ. เบญญพร ห่วงดิษฐ์ 00291 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ
292 ด.ช. ทวิพรรธน์ สิทธิฤทธิ์ 00292 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ
293 ด.ญ. ณัฎฐ์ฐรฎา ชาญเลขาบริรักษ์ 00293 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ
294 ด.ญ. พัฑฒิดา ธาระมณี 00294 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ
295 ด.ญ. ธิติญาธรน์ ดิษฐ์เจริญ 00295 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
296 ด.ญ. ปิยากร สิริกาญจน 00296 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ
297 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ ชาญสูงเนิน 00297 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ
298 ด.ช. รณกร เฉลิมแสน 00298 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ
299 ด.ช. ณัฎฐ์วัฒน์ เอี่ยมสูงเนิน 00299 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ
300 ด.ญ. ธัญญธร สิงหปุรางกูร 00300 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ
301 ด.ญ. ศุวพิชชา เพ็ญกลาง 00301 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ
302 ด.ญ. สมิตานัน กิ่งแก้ว 00302 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ
303 ด.ช. ณัฐชาติ บุญทอย 00303 ป.6 ยุวทตศึกษา กรุงเทพฯ
304 ด.ญ. พิมพ์ชนก เห็นประเสริฐ 00304 ป.6 ยุวทูศึกษา กรุงเทพฯ
305 ด.ช. ภูบดินทร์ อยู่สุข 00305 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ
306 ด.ช. แอนโทนี่ โนลาสโค้ 00306 ป.4 ยุวทูศึกษา กรุงเทพฯ
307 ด.ญ. วรินทร ชวลิต 00307 ป.5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพ
308 ด.ญ. วันคริตส์ กุลนาถโกสีย์ 00308 ป.6 สาธิตรามคำแหง กทม
309 ด.ช. วชิรวิทย์ อังคทะวานิช 00309 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ
310 ด.ช. ธามนิธิศ ฉัตรสง่า 00310 ป.5 โรงเรียนรังสิตวิทยา ปทุมธานี
311 ด.ช. ลาภี เทพสุธา 00311 ป.4 ทับทอง กทม.
312 ด.ญ. อมาษญา เลี้ยงบำรุง 00312 ป.6 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพ
313 ด.ช. ชโยดม นำพบสันติ 00313 ป.4 สิบสองวิทยา กรุงเทพ
314 ด.ช. นันท์นภัส พิทักษ์สุขสันติ 00314 ป.6 สิบสองวิทยา กรุงเทพ
315 ด.ช. นินนนันน์ กังหันทอง 00315 ป.6 สิบสองวิทยา กรุงเทพ

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ